MİNİMAL SANATI GÖSTERGE BİLİMSEL ANLAMLANDIRMA: RICHARD SERRA “CIRCUIT II”

Author:

Number of pages: 98-103
Year-Number: 2015- 9

Abstract

Göstergebilim öncelikle anlamla somut bir ilişki kurmak, anlamı olan her şeye dikkatle yönelmektir Jean-Marie Floch’un da belirttiği gibi, göstergebilim çeşitli türden göstergelerin birbirleriyle olan ilişkilerini ve anlamsal boyutlarını inceler. Bu durum bize göstergelerin izleyicinin sanat eseri ile iletişim kurmasındaki temel yapıtaşı olduğunu gösterir. Görsel anlatımların anlamlandırılmasında kullanılabilecek yöntemlerden biri olan göstergebilim ile sanat eserine yaklaşımı disipline ederek izlemek mümkün olabilmektedir. Bu çalışmada da Roman Jakobson’un iletişim şemasından yararlanarak sanatçı Richard Serra’nın Circuit II adlı çalışmasının form, malzeme ve mekan kodlarıyla anlamlandırılması yapılmıştır. Bu çalışma ile izleyiciye sanat yapıtına yaklaşım, onu anlama ve algılama konularında bir bakış açısının kazandırılmış olacağı düşünülmektedir.

Keywords

Abstract

Semiotics first build a solid relationship with the meaning, the meaning of which is to turn everything carefully, as Jean-Marie Floch states, indicators Department indicator examines the various types of relations and semantic dimensions with each other. This indicates that the basic building blocks in the audience of us to communicate with the artwork display. One of the methods that can be used to make sense of visual expression that indicator approach to art by the Department may be able to watch the discipline. In this study, in the form of Roman Jakobson's communication schemes from benefiting from the artist Richard Serra's Circuit II study materials and are made to be interpreted with space code. This approach to art work with the audience is in her understanding and perception issues have been considered to be gaining perspective.

Keywords