ENFLASYONUN EKONOMİK VE SOSYAL ETKİLERİ, TÜRKİYE ÜZERİNE BİR İNCELEME

Author:

Number of pages: 81-97
Year-Number: 2015- 9

Abstract

Bir ülkenin ekonomik açıdan istikrarsız ve kırılgan bir yapıya sahip olması hiçbir şekilde arzu edilmeyen durumdur. Zira ekonomik anlamda yaşanabilecek tüm olumsuzluklar öncelikle sosyal hayatı olumsuz etkilemektedir. Ekonomik hayatın en önemli makroekonomik göstergelerinden biri de enflasyondur. Bu manada çalışmada enflasyonun ekonomik ve sosyal etkileri üzerinde durulmuştur. Bu bağlamda önce enflasyonun ekonomik boyutları sonra sosyal; diğer bir değişle toplumsal etkileri ele alınmış, son bölümde ise özellikle Osmanlı İmparatorluğunun son dönemleri ve Cumhuriyet dönemi olmak üzere yakın zamana kadar enflasyonun Türkiye’de ki ekonomik ve sosyal etkilerine yer verilmiştir. Böylece enflasyonun ekonomik olduğu kadar sosyal yaşam üzerinde meydana getirdiği tahribatlar gösterilmek suretiyle politika yapıcılara mesaj verilmek istenmiştir.

Keywords

Abstract

It is never a desirable situation that a country is economically unstable and fragile because all the problems that can be economically experienced affect the social life negatively in the first place. One of the most significant microeconomic indicators of economic life is inflation. Therefore, it has been put emphasis on the economic and social effects of inflation. In this context, it has been firstly focused on the economic aspects of inflation, then social aspects , in other words social effects. Lastly, this study includes the economic and social effects of inflation in Turkey particulary from the last periods of Ottoman Empire and Republic period up to now. Thus, it has been aimed to give a message to the policymakers by means of showing the destruction that inflation cause not only in economy but also in social life.

Keywords