NESÎMÎ’DEN YEGÂNE NİTELİĞİNDE BİR MUVAŞŞAH ÖRNEĞİ

Author :  

Year-Number: 2014-8
Language : null
Konu : Eski Türk Edebiyatı
Number of pages: 531-547
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Klâsik Türk edebiyatının en büyük başvuru alanlarından biri olan harfler şekil özellikleriyle ve simgesel değerleriyle şairlerin dikkatini çekmiştir. Harfler, tasavvufî ve edebî geleneğimizde başta "Hurûfîlik"ve "Ebced Hesabı" olmak üzere gizli anlatım, sembol, muvaşşah, istihrâc ve harf oyunları gibi edebî hünerlerde kullanılmıştır. Türk edebiyatındaki muvaşşah örnekleri mısra başındaki harflerle düzenlendiği gibi, mısradaki kelime gruplarından da oluşturulmuştur. Klâsik Türk edebiyatı şairleri, muvaşşah hüneri yoluyla unvan, duâ ifadesi hatta bazen bir mısra veya beyit meydana getirdiği gibi bu hüneri tarih düşürmede de kullanmıştır. Bu çalışmada, öncelikle çalışılan muvaşşah örneğinin yazarının hayatına kısaca değinilmiştir. Kayıtlarda yazarına dair bilgi bulunmayan metnin yazarının, Farsça gazelin mahlas beytinden yola çıkarak Nesîmî’ye ait olduğu tahmin edilmektedir. Daha sonra muvaşşahın tanımı yapılmış ve muvaşşah hakkında genel bilgi verilmiştir. Çalışmada bilinen örnekler

Keywords

Abstract

The letters which are one of the largest references of the classical Turkish Literature, have drew the attention of the poets with their pattern properties and symbolic values. The letters were used mainly in our sufic and literary tradition such as Hurufilik” and “Ebced Calculation” as well as in the literary abilities such as secret narration, symbol, muvaşşah, istihrac and letter games. The samples of muvaşşah in the Turkish literature are organized with the letters at the beginning of the verse as well as created from the groups of words within the verse. The poets of classical Turkish literature, have composed titles, prayer expressions and sometimes even verses or strophes by means of art of muvaşşah and they employed this skill to reduce de dates. In this study, the life of the writers of the muvaşşah example studied was shortly described. It is assumed that the writer of the text, about whom there is no recorded information, is Nesimi; by looking at the pseudonym strophe of

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics