SPOR AKTİVİTELERİ İLE İLKOKUL ÖĞRETMENLERİNİN MESLEKİ İŞ DOYUMU ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Author :  

Year-Number: 2014-7
Language : null
Konu : SPOR YÖNETİMİ
Number of pages: 556-565
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada, Batman ilinde ikamet eden öğretmenlerin fiziksel aktivitelerine bağlı olarak mesleki iş doyumları incelenmiştir. Araştırmada 1967 yılında Weiss, Davis, England ve Lofquist tarafından geliştirilen ölçeğin Türkçeye uyarlama ve güvenilirlik çalışması Baycan (1985) tarafından yapılan Minnesota İş Doyum anketi kullanılmıştır. Araştırmadaki ölçek iki bölümden oluşmaktadır. Ölçeğin birinci bölümünde öğretmenlerin bireysel özelliklerini belirten sorulara, ikinci bölümünde öğretmenlerin mesleki iş doyumlarını belirlemeye yönelik sorulara yer verilmiştir. Araştırmanın verileri, 2014 yılında Batman ilindeki öğretmenlerden elde edilmiştir. Elde edilen verilerin analizinde Independent Samples T testi ve iki gruptan fazla durumda tek yönlü varyans analizi (One Way Anova) testi kullanılmıştır. Değişkenler arasındaki ilişkinin incelenmesinde ise Ki-kare testi ve Fisher’s testi kullanılmıştır. Sonuçta cinsiyet, sigara kullanımı, kilo fazlalığı, hastalık, mesleki kıdem, düzenli spor yapma,

Keywords

Abstract

This study investigated teachers’ professional satisfaction based on their sports activities in Batman province. The study utilized Minnesota Job Satisfaction Questionnaire (MSQ) which was developed by Weiss, Davis, England and Lofquist in 1967 whose adaptation to Turkish and reliability studies were undertaken by Baycan (1985). The scale used in the study was composed of two sections. The first section included questions about teachers’ personal characteristics and the second section was composed of questions aimed to identify teachers’ job satisfaction. Data was obtained from the teachers employed in Batman province in 2014. Independent Samples t- test was used in data analysis and One-way Anova was utilized in cases where there were more than two groups involved. Ki-square test and Fisher’s test were used in examining the relationships among variables. Results showed no significant relationships between that gender, smoking, excess weight, diseases, professional seniority, regular s

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics