AKRAN DESTEĞİ DÜZEYİNE SPORUN VE FARKLI DEĞİŞKENLERİN ETKİSİ

Author:

Number of pages: 57-67
Year-Number: 2015- 9

Abstract

Toplumda ki aynı yaş gurubundaki bireylerin, yardımlaşma ve dayanışma olgusunun yüksek olabilmesi, bireylerin birbirlerine olan destek düzeyleri ile ilişkilidir. Çalışmanın amacı; üniversitede öğrenim görmekte olan öğrencilerin akran desteği alma düzeyini etkileyebilecek değişkenlerin belirlenmesi ve akran desteğinin sosyal yaşam başarılarına etkisini tespit etmek amacıyla yapılmıştır. Bu çalışma; Atatürk Üniversitesinin farklı fakültelerinde öğrenim görmekte olan 288 kadın ve 386 erkek olmak üzere toplam 674 öğrenci üzerinde yapılmıştır. Veri toplamak amacı ile Çalışkan ve Çınar (2012) tarafından geliştirilen akran desteği ölçeği kullanılmıştır (4). Verilerin analizinde frekans dağılımı, t testi ve anowa varyans analizi teknikleri uygulanmıştır. Grupların görüşleri arasındaki fark P:0,05 anlam düzeyi dikkate alınarak yorumlanmıştır Elde edilen bulgulara göre; Öğrencilerin cinsiyet, yaş, ikamet ettikleri yer, öğrenim görmekte oldukları bölüm, spor yapma durumları, spor türü ve

Keywords

Abstract

The phenomenon of solidarity and cooperation height of i

Keywords