BİREYLERİN SOSYAL SERMAYE PROFİLİ: ANTALYA ÖRNEĞİ

Author :  

Year-Number: 2014-8
Language : null
Konu : Rekreasyon, Sosyoloji
Number of pages: 38-56
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı; sebep-sonuç ilişkisini sorgulamadan Antalya ilinde yaşayan bireylerin Sosyal Sermayelerinin çeşitli demografik değişkenlere göre irdelemektir. Araştırma tanımlayıcı modelinde yapılmış ve Antalya ilinde yaşayan bireylerle sınırlandırılmıştır. Çalışmanın örneklem grubu; Antalya’da yaşayan ve araştırmaya gönüllü olarak katılmış 213 kadın ( yaş= 34.92±11.17) ve 197 erkek ( yaş= 37.56±11.82) toplam 410 kişiden ( yaş= 36.19±11.55) oluşmaktadır. Veriler 01-Şubat-2012/30-Nisan-2012 tarihleri arasında yüz yüze anket yöntemiyle toplanmıştır. Çalışmada Onyx ve Bullen (2000) tarafından geliştirilen ve Ardahan (2012b) tarafından Türkçe uyarlaması yapılan Sosyal Sermaye Ölçeği ve demografik bilgilerin alınacağı soru formu kullanılmıştır. Verilerin istatistiksel analizinde tanımlayıcı istatistiksel yöntemlerin yanında ve normal dağılım koşulları yerine gelen karşılaştırmalar için One Way ANOVA testi, independent sample T-test, normal dağılım koşullarının yerine gelmediği k

Keywords

Abstract

The purpose of this study was to determine the Social Capital profile of the i

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics