OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMUNA DEVAM EDEN 48-66 AYLIK ÇOCUKLARI OLAN EBEVEYNLERİN ÇOCUKLARIYLA İLETİŞİM KURMA DÜZEYLERİ VE DAVRANIŞ SORUNLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Author :  

Year-Number: 2014-8
Language : null
Konu : Okul Öncesi Eğitim
Number of pages: 339-354
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı; okul öncesi dönem çocukları olan ebeveynlerin çocuklarıyla iletişim kurma düzeyleri ve davranış sorunları arasındaki ilişkinin belirlenmesi, aileye ve çocuğa ait değişkenler açısından ebeveynlerin çocuklarıyla iletişimleri ve çocuklardaki davranış problemlerinin incelenmesidir. Araştırma ilişkisel tarama modeline uygun olarak hazırlanmıştır. Araştırmanın örneklemini Bingöl il merkezindeki okul öncesi eğitim kurumlarında eğitime devam eden 36-60 aylık 400 çocuk ve anne babaları oluşturmaktadır. Araştırmada aileye ait bilgilerin toplanması için araştırmacı tarafından geliştirilen kişisel bilgi formu, okul öncesi dönem çocukların davranış problemlerini taramak için “Okul Öncesi Davranış Sorunları Tarama Ölçeği (OÖDSTÖ)” ve ebeveynlerin çocuklarıyla iletişim düzeylerini belirlemek için “Anne-Baba-Çocuk İletişimini Değerlendirme Aracı (ABÇİDA)” kullanılmıştır. Araştırma sonucunda davranış problemlerinin çocuğun cinsiyeti, baba eğitim durumu, baba yaş, ailenin gelir dü

Keywords

Abstract

The purpose of that study is to identify the relationship between communication styles of parents who have preschool children and behavioral problems. It also aims to examine the communication of parents with their children in terms of family related and child related variables and to examine behavioral problems in children. The study has been prepared according to relational screening model. The sample of the study consists of 400 children of 36-60 months who are at different preschools in Bingol and their parents. In the study in order to have familial information personal data form which was developed by the researcher has been used. In order to scan the behavioral problems of preschool children Preschool Behavioral Problems Scanning Scale has been used and in order to identify communication levels of parents with their children Parent-Child Communication Evaluation Tool has been used. As a result of the study it has been revealed that behavioral problems have a meaningful

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics