BÖLGESEL KALKINMA ÖZELİNDE GİRİŞİMCİLİĞİN EKONOMİK KALKINMA SÜRECİNDEKİ ROLÜ

Author:

Number of pages: 472-486
Year-Number: 2014-7

Abstract

Girişimciler, ülkelerin hem sosyal, hem de ekonomik hayatının gelişmesinde ve özellikle bölgeler arası kalkınmışlık düzeyinin dengelenmesinde çok önemli bir role sahiptir. Bahse konu olan tüm bu gelişmelerin sağlanabilmesi ise özellikle gelişmekte olan ülkeler bazında girişimcilik faaliyetlerinin artırılmasına ve girişimci niteliklerinin iyileştirilmesine bağlıdır. Başarılı bir şekilde gerçekleştirilebilecek girişimcilik faaliyetleri ile ekonomik büyümenin sağlanması, bölgeler arasındaki gelişmişlik farkının ortadan kaldırılması ve istihdam yaratılması gibi konularda gelişme sağlanacaktır. Bu süreçte girişimciliğin desteklenmesi için, hükümetler başta olmak üzere, sivil toplum örgütlerine, üniversitelere, kalkınma ajanslarına ve finansman kuruluşlarına önemli görevler düşmektedir. Özellikle dengeli kalkınmayı sağlayacak şekilde yatırımların geri kalmış bölgelere yönlendirilebilmesi için teşvik ve özendirme gibi çeşitli araçlara başvurulması gerekmektedir.

Keywords

Abstract

Entrepreneurs have a very important role both in the development of social and economic life of countries and particularly in balance inter-regional level of development. Especially, in developing countries all of these developments mentioned depend on improving the entrepreneurial qualifications and enhancing entrepreneurial activities. By successfully performed entrepreneurial activities, the economic growth, elimination of disparities between regions and employment creation will be provided. In this process, for the promotion of entrepreneurship, especially governments, civil society organizations, universities, development agencies and financial institutions should take on important missions. To provide balanced development of the investment in underdeveloped regions , various means should be put in such as incentives and encouraging.

Keywords