LİSE ÖĞRENCİLERİNİN STRESLE BAŞETME STRATEJİLERİ

Author:

Year-Number: 2014-7
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : Psikolojik danışma ve rehberlik
Number of pages: 385-392
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Araştırma, dokuzuncu ve onikinci sınıfta eğitimlerine devam eden lise öğrencileri tarafından kullanılan stresle baş etme stratejilerinin cinsiyet ve sınıf değişkenlerine göre farklılık gösterip göstermediğini ortaya koymak amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırma, ilişkisel tarama modeli ile desenlenmiştir. 2012-2013 eğitim öğretim yılı içerisinde Bayburt’ta gerçekleştirilen araştırmaya dokuzuncu ve onikinci sınıfta okuyan, 95’i kız ve 97’si erkek olmak üzere toplam 192 lise öğrencisi katılmıştır. Veriler, Stres Yaşantılarında Kullanılan Başa Çıkma Stratejileri Ölçeği kullanılarak elde edilmiştir. Lise öğrencilerinin stresle başa çıkma stratejilerinin cinsiyet ve sınıf değişkenlerine göre farklılık gösterip göstermediği bağımsız örneklemler için t testi ile analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda kız öğrencilerin erkek öğrencilere göre hayal etme stratejisini daha fazla kullandıkları; onikinci sınıf öğrencilerinin dokuzuncu sınıf öğrencilerine göre problem çözme stratejisini daha fazla

Keywords

Abstract

The research was carried out to find whether there is a significant difference in stress coping strategies used by the high school students in the ninth and twelfth grade in terms of the variables, gender and grade. The relational model was used in the research. 192 students (95 female and 97 male students) who were attending in the ninth and twelfth grade participated in the research in Bayburt in the educational year of 2012-2013. The data was collected with Scale of Coping Strategies Used in Stressful Experiences. An independent samples t-test was used to see whether the high school students’ stress coping strategies show differences in terms of gender and grade. The results demonstrate that female students use imagination strategy more than male students, the students in the twelfth grade use problem solving strategy more than the students in the ninth grade, the students in the ninth grade use seeking social support strategy more than the students in the twelfth grade.

Keywords