ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE DUYARLILIĞI

Author:

Year-Number: 2014-8
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : Eğitim Bilimleri
Number of pages: 178-190
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde öğrenim gören birinci sınıf öğrencileri ile gerçekleştirilen bu araştırma öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine olan duyarlılıklarını ortaya koymayı amaçlamaktadır. Tarama modelinde gerçekleştirilen araştırmanın evrenini Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nin birinci sınıfında öğrenim gören öğrenciler oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemi ise amaçlı örnekleme yöntemi ile belirlenmiş, farklı bölümlerde öğrenim görmekte olan 217 öğrenciden oluşmaktadır. Toplanan veriler SPSS’e aktarılmış ve ortalama, standart sapma, t-testi ve tek yönlü varyans analizi istatistiksel işlemleri yapılmıştır. Analiz sonuçlarına göre, öğretmen adaylarının mesleki duyarlılıklarının oldukça yüksek olduğu, kız öğretmen adayların erkek adaylara göre, öğretmenlik tercihi ilk sıralarda olan adayların diğerlerine göre daha fazla öğretmenlik mesleğine duyarlı olduğu belirlenmiştir. Öğretmen adaylarının öğrenim gördüğü bölümler, üniversiteye gelinceye kadar yaşadıkla

Keywords

Abstract

The aim of this study is to determine the sensitivity of teacher Candidates into the teaching profession was performed on first-year students in the Faculty of Education at Sakarya University. In the study was used scanning method that is among quantitative research methods. The research sample that was determined by the method of purposive sampling was consists of 217 students studying in five different departments. After the collected data was transferred to SPSS were performed some statistical procedures such as the mean, standard deviation, t-test and one-way ANOVA. According to the analysis results, students of Education Faculty are quite high sensitive to the teaching profession and also girls more than boys is sensitive to the teaching profession. The departments of education of teacher Candidates, living places, family income status, Mother and father's education level, mother and father's profession, towards the teaching profession where there isn't a significant relationshi

Keywords