AZERBAYCAN ŞAİRİ MUHAMMET FUZULİ’NİN “LEYLİ VE MECNUN” ESERİNDE KULLANILAN ZARF-FİİLLER

Author:

Year-Number: 2014-7
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : Filoloji
Number of pages: 188-194
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Makalede 16.yy.yaşamış Azerbaycan şairi Muhammet Fuzuli’nin “Leyli ve Mecnun” eseri incelenmiştir. Eserde arkaik zarf- fiillerle beraber, bugün de dilimizde kullanılan bir sıra zarf- fiil örneklerine rastlıyoruz. Aslında eski yazılı abidelerde kullanılmış zarf-fiiller değişik ses değişmesine uğrasalar da tüm Türk lehçelerinde kullanılmaktadır. Zarf-fiil fiilin çekimli eylemlerinden biridir. Geçişli ve idare etme özelliğine sahiptir. Göründüğü gibi bağlaç özelliği taşıyor. Hareket, zaman, sebep maksat ve başka fikri ifade ediyor. Makaledeki esas fikir Fuzuli’nin ”Leyli ve Mecnun” eserinde kullanılmış ıb, -ib , -ub, -üb, - ken, -iken, - dıkda, -dikde, -dukda, -dükde , -dıkca,-dikce,-dukca,-dükce, -dığınca, -digince, -dugunca, -dügünce gibi zarf- fiil eklerinin çağdaş Azerbaycan edebi dilinde hale de kullanıldığını göz önünde bulundurmaktır

Keywords

Abstract

16th century article Azerbaijani poet Muhammad Fuzuli lived work “Layla and Majnun “ was examined. Author archaic verb together with the envelope, as envelopes used today in our language, we find the verb examples. Actually used in ancient written monuments envelope- verbs are used in getting hold of all the Turkish dialect to change different sounds . Gerund is one of the inflected verb action. Has a transitive and administrative abilities. Connectors feature brings it looks like. Movement , time, cause and other intellectual purpose is expressed .The fundamental idea Fuzuli’s work "Layla and Majnun" used ıb, -ib , -ub, -üb, - ken, -iken, - dıkda, -dikde, -dukda, -dükde , -dıkca,-dikce,-dukca,-dükce, -dığınca, -digince, -dugunca, -dügünce such as gerunds many envelope-making in the contemporary Azerbaijani literary language used is to consider that.

Keywords