OTANTİK LİDERLİK İLE İZLEYİCİLERİN DUYGUSAL BAĞLILIKLARI VE PERFORMANSLARI ARASINDAKİ İLİŞKİLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Author:

Number of pages: 540-550
Year-Number: 2014-5

Abstract

Bu çalışmanın amacı, otantik liderliğin dört bileşeni olan öz farkındalık, bilginin dengeli ve tarafsız değerlendirilmesi, ilişkilerde şeffaflık ve içselleştirilmiş ahlak anlayışı ile izleyicilerin duygusal bağlılıkları ve performansları arasındaki ilişkileri incelemektir. Bu bağlamda, makalede “otantik liderlik”, “duygusal bağlılık”, ve “izleyici performansı” hakkında kısa bir literatür taraması ile gerçekleştirilen ampirik çalışmaya ilişkin yöntem, bulgular ve sonuçlar yer alacaktır. Araştırmanın örneklemini, Samsun ilinde görev yapmakta olan 96 öğretmen meydana getirmektedir. Araştırma kısmında, “Otantik Liderlik Ölçeği”nin yanı sıra “Duygusal Bağlılık Ölçeği” ve “Performans Ölçeği”nden faydalanılmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre, otantik liderliğin tüm bileşenleri ile izleyicilerin duygusal bağlılıkları ve performansları arasında pozitif yönlü anlamlı ilişkiler bulunmaktadır.

Keywords

Abstract

The purpose of this study to examine the relationships between the four components of authentic leadership named; self awareness, balanced processing, relational transparency and internalized moral perspective and followers’ affective commitment and performance. In this context, in our article, there will be a brief review of the literature about “authentic leadership”, “affective commitment” and “followers’ performance” with methods, results and conclusions related to the empirical study. The sample of the study is 96 school teachers from Samsun city. In the research section, “Authentic Leadership Scale”, “Affective Commitment Scale” and “Performance Scale” has been used. According to the results of the study, there is a positive significant relationship between all components of authentic leadership and the followers’ affective commitment and performance.

Keywords