İRAN’DAKİ BÜYÜK SELÇUKLU DEVRİ YAPILARININ SÜSLEMELERİ İLE BURSA’DAKİ OSMANLI DEVRİ YAPILARININ SÜSLEMELERİ ARASINDAKİ BENZERLİK

Author :  

Year-Number: 2014-5
Language : null
Konu : Türk İslam Sanatı
Number of pages: 385-413
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Büyük Selçuklu Devleti, İran’ı da içine alan bir sahada hüküm sürmüş bir devlettir. Bu bölgede ayrıca kendinden önce hüküm sürmüş ve kendisi ile çağdaş devletler hanedanlar olmuştur. Selçuklulardan önce, hakimiyet sahası olan bölgede ve civarda hüküm sürmüş olan, Karahanlı, Gazneli, Buyi devleti gibi devletler ve bazı yerel hanedanların kültür ve sanatları, Büyük Selçuklu devletinin kültür ve sanatını etkileyen faktörlerden biridir. Osmanlı Devleti, Anadolu ağırlıklı olmak üzere civar bölgelerde hüküm sürmüş bir devlettir. Osmanlı Devletinin kültür ve sanatında da, özellikle Bizans sanatının etkisi hissedilir. Bunu yanı sıra, Anadolu Selçuklu, özellikle Batı Anadolu’da hüküm sürmüş beyliklerin sanatları da etkili olmuştur. Her iki devlet arasında, hüküm sürülen coğrafya ve yüzyıllar arasında farklılık bulunmaktadır. Bu farklılıkların varlığı, bu iki devletlerin sanatları arasında benzerlik bulunmayacağı kanısını uyandırır. Fakat makale konumuzu teşkil eden, her iki devletin mimar

Keywords

Abstract

Great Seljuk Empire, which also included a further ruled Iran is a state. İn this region also had reigned before him, and with him the dynasty of the modern state, has been.Before Great Seljuks, dominated in the region and in the vicinity reigned, which, Ghaznavids, the Buyi state as well as state and some local dynasty of arts and culture, the Great Seljuk State of the art and culture of the factors affecting one.The Ottoman Empire, including Anatolia, mainly prevails in the surrounding area is a state. Of the Ottoman Empire in art and culture, in particular the influence of Byzantine art is felt. Besides this, the Anatolian Seljuk, especially batıanadolu principalities ruled in the arts has also been effective. Provisions of both states are driven differences between geography and centuries.The existence of these differences, the similarities between these two state of the art led to the conclusion that there is. But our topic of the article, which constitute the state's architectu

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics