GÖRSEL SANATLAR (RESİM-İŞ) DERSİNDE RENK BİLGİSİ KONUSUNUN MATERYAL KULLANNILARAK ÖĞRETİMİN AKADEMİK BAŞARIYA ETKİSİ ( DÜZCE İLİ UYGULAMA ÖRNEĞİ )

Author :  

Year-Number: 2014-5
Language : null
Konu : Resim iş Eğitimi
Number of pages: 185-198
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı; Milli Eğitim Bakanlığına bağlı özel ve resmi okullarda görsel sanatlar (resim-iş) dersi öğretim programında, ‘‘renk bilgisi’’ konusunu materyal kullanılarak öğretiminin öğrencilerin akademik başarısına etkisini tespit etmektir. Bu bağlamda görsel sanatlar dersinde eğitim öğretim faaliyetlerinde verimi artırmak ve öğretimi yapılacak diğer konulara da örnek oluşturmak hedeflenmiştir. Araştırmanın örneklemini Düzce Lisesi 11. sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Düzce Lisesi 11. sınıflar Görsel Sanatlar dersinde ‘‘Renk bilgisi’’ konusu iki farklı öğretim yöntemi kullanılarak işlenmiştir. Seçilen gruplardan biri deney, diğeri ise kontrol grubu olarak yansız atama yoluyla belirlenmiştir. Araştırmanın objektifliğini sağlamak için hangi grubun kontrol, hangi grubun deney grubu olduğu gizli tutulmuştur. Renk bilgisi konusu deney grubunda materyal destekli, kontrol grubuna da klasik yöntem kullanılarak öğretilmiştir. Kullanılan öğretim yönteminin öğrencilerin akade

Keywords

Abstract

The aim of this study is to is to determine the effect of teaching colour information by using materials on students' academic success in the visual arts (painting-business) curriculum in Private and public schools affiliated to the Ministry of National Education. The study samples are Düzce High School 11st class students. Color information processed by using the two different teaching methods in Düzce High School 11 Classes’ Visual Arts courses. One of the selected experimental groups and one control group were determined by means of a neutral assignment. To ensure the objectivity of the research, it was kept as secret which group was experimental or control. Colour information was taught to experimental group by using materails, to control gruoup with classical methods. To determine the effect of teaching method on students’ success, experimental designs with control group pre-test, post-test was used. It was determined that the group which was taught by using materials was more

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics