FACEBOOK’UN YÜKSEKÖĞRETİMDE EĞİTİME DESTEK AMAÇLI KULLANIMI: İLETİŞİM VE PAYLAŞIM TEMELLİ ALTYAPI ÜZERİNE BİR İNCELEME

Author:

Number of pages: 218-233
Year-Number: 2014-4

Abstract

İnternet ve bilgi teknolojilerinin gelişmesi birçok alanda olduğu gibi eğitim alanında da değişiklikler getirmiştir. Bu gelişme öğretmen-öğrenci etkileşimini fiziksel ortamdan alıp sanal ortama taşmıştır. Bu çalışmada bir sosyal paylaşım sitesi olan Facebook’un eğitime sağladığı katkı araştırılmıştır. Facebook’un hem paylaşım hem de iletişim temelli altyapısının yükseköğretimde olumlu bir etkisinin olup olmadığı incelenmiştir. Bu bağlamda Sakarya Üniversitesi İşletme Fakültesi öğrencilerine hazırlanan bir anket formu sunularak veri toplama işlemi gerçekleştirilmiştir. Toplanan veriler Spss 20 paket programı ile analiz edilerek çeşitli sonuçlara ulaşılmıştır. Ulaşılan sonuçlar değerlendirildiğinde Facebook’un üniversite öğrencileri arasında daha çok iletişim amaçlı kullanıldığı yorumu yapılabilir. Bulgular, Facebook’tan çeşitli derslerin takibi ve paylaşım açısından incelendiğinde ise öğrencilerin katılım düzeylerinin düşük olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords

Abstract

The development of Internet and Information Technologies has brought various changes in many areas; also in the education area. This development shifted teacher-student interaction from physical to virtual environment. In this study, the contribution of Facebook as a social media website has been studied. The effects of sharing and communication-based infrastructure of Facebook in higher education have been investigated. In this context, data gathering process have been completed by implementing a survey to Sakarya University Faculty of Business Administration students. Collected data has been analyzed with the help of Spss 20 and various results have been achieved. After the evaluation of the results achieved, it can be concluded that Facebook is mostly used to communicate among university students. When the results have been evaluated in terms of lecture following and sharing, students’ low level of participation has been reached.

Keywords