NAKİT YÖNETİMİNİN BAŞARISININ SAĞLANMASINDA İÇ KONTROLÜN ROLÜ: ÜRETİM VE HİZMET İŞLETMELERİ ARASINDAKİ FARKLILIKLARIN TESPİTİ

Author:

Number of pages: 375-392
Year-Number: 2014-4

Abstract

Bu çalışmada, üretim ve hizmet niteliğindeki işletmelerin nakit yönetimlerinin etkinliğini araştırmak amaçlanmıştır. Araştırma, Osmaniye ilinde özel sektör alanında çalışma yaşamını faal olarak sürdüren üretim ve hizmet işletmeleri üzerinde yapılmıştır. İşletmede kurulacak olan kontrol sistemlerinin, kontrol mekanizmalarının verilerinden yararlanarak tutarlı kararlar alınabilmesi için nelerin kontrol edileceğinin önceden belirlenmesi gerekmektedir. Bu amacı gerçekleştirmek için soru kağıdı yöntemi kullanılmıştır. Bu noktadan hareketle, söz konusu işletmeler, karşılaştırmalı olarak analiz edilmiş ve sektörel olarak aradaki farklılıkların nedenleri ortaya konmaya çalışılmıştır. Sonuç olarak, hizmet işletmelerinin üretim işletmelerine kıyasla nakit sağlama ve mevcut nakitlerin yönetimi konularına daha az önem verdikleri saptanmıştır.

Keywords

Abstract

In this study, It has been aimed to the effectiveness of cash management in manufacturing and service firms. The research is conducted with currently working manufacturing and service firms in Osmaniye the private sector area. To establish enterprise control system via the use of control mechanism data, one has to determine what to control from the early stage. To accomplish this goal is used to questionnaire method. Starting from this point, a comparative analysis has been done about the subject companies and the causes of differences focus on business sectors has been listed. Consequently, when compare manufacturing firms with service firms which was determined to give less importance about providing cash and management of available cash.

Keywords