ERKEN CUMHURİYET DÖNEMİNDE YERLİ DÜŞÜNÜRLER TARAFINDAN TÜRKÇE YAZILAN SOSYOLOJİYE GİRİŞ MAHİYETİNDEKİ KİTAPLARIN SİSTEMATİK ANALİZİ

Author:

Number of pages: 148-168
Year-Number: 2014-4

Abstract

Sosyoloji bilimi 19. yüzyılda Fransa’da ortaya çıkmış ve hemen ardından ikinci evi olarak Türkiye’ye gelmiştir. Özellikle Osmanlı’nın içerisinde bulunduğu kötü şartlardan kurtulması amacıyla bir kurtarıcı olarak sarıldığı sosyoloji, ilk başlarda birtakım tercüme eserler dâhilinde geliştirilmeye çalışılmış, sonrasında ise bazı yerli yazarlar telif eserler üretmiştir. Bu eserler dâhilinde bazı çalışmalar yapılmaya, sosyoloji ülke geneline yayılmaya başlamıştır. Yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte sosyoloji, daha da hızlı bir gelişim içerisine girmiş ve ülke geneline yayılarak özellikle bazı okullarda ders olarak okutulmaya başlamıştır. Böylece sosyoloji, ortaya çıkışının üzerinden fazla zaman geçmeden ülkemizde hemen herkesin duyduğu, üzerine konuştuğu bir bilim dalı haline gelmiştir. Bu gelişimin temelinde ise bu eserlerin, o dönem sosyolojisine ait bilgilerin, ülkemize aktarılması ve oluşturulmak istenen “Cumhuriyete sahip çıkan bireyler yaratma” çabası yer almaktadır. Bu ç

Keywords

Abstract

Science of Sociology had originated in France at 19 th. century and came to Turkey as a second home afterwards. The sociology seeing as a savior for getting rid of the bad conditions was firstly tried to have been developed within some translated works. Then some domestic authors produced copyrighted works. Some studies within these works were done. Thereby sociology began to spread throughout country. The development of sociology accelerated with foundation of Republic of Turkey and sociology spreadto country was begun to have been given as lesson at some schools especially. Thus sociology was a science branch which everybody heard and talked about it’s after short time from originating. To be transferred to our country of these Works and sociology informations of that period and the efforts of form i

Keywords