MARKA KENTLERİN OLUŞMASINDA SPOR PAZARLAMASININ ROLÜNÜ BELİRLEMEYE YÖNELİK ÜNİVERSİTELERARASI FUTSAL MÜSABAKALARINDA BİR ARAŞTIRMA
A STUDY OF INTER-UNIVERSITY FUTSAL COMPETITION TO DETERMINE OF THE ROLE OF SPORTS MARKETING TO OCCURS BRAND CITIES

Author : Ömer Kürşad TÜFEKCİ - - Didar BÜYÜKER İŞLER
Number of pages : 107-120

Abstract

Ülkelerin sahip oldukları rekabet avantajları, bölgesel ve yerel kalkınmaları açısından oldukça önemlidir. Bu avantajlar içinde kentlerin markalaşma çalışmaları, literatürde çeşitli çalışmalar ve örneklerle ortaya konulmaktadır. Bu çalışmada, Isparta iline yönelik güçlü yönlerinden biri olduğu düşünülen spor pazarlaması kavramı, markalaşma stratejisi olarak tartışılmaktadır. Çalışmada Süleyman Demirel üniversitesine futsal müsabakası amacıyla gelen öğrencilere literatüre dayanarak geliştirilen anket uygulanmıştır. Araştırmada spor pazarlaması boyutlarının, Isparta iline yönelik olarak gelişen tutumlar üzerindeki etkisi ölçülmeye çalışılmıştır. Bu amaçla oluşturulan hipotezler doğrultusunda elde edilen verilere SPSS 17.0 programında tanımlayıcı analizler, güvenirlilik ve regresyon testleri uygulanmış, bulgular değerlendirilmiştir. Spor pazarlama boyutlarından genel memnuniyet, fiyat, misafirperverlik, yiyecek-içecek ve konaklamanın, sporcuların Isparta’ya yönelik tutumlarını olumlu yönd

Keywords

Marka kent, Spor Pazarlama, Spor Pazarlama Boyutları, Regresyon Analizi

Read:570

Download: 173