MARKA KENTLERİN OLUŞMASINDA SPOR PAZARLAMASININ ROLÜNÜ BELİRLEMEYE YÖNELİK ÜNİVERSİTELERARASI FUTSAL MÜSABAKALARINDA BİR ARAŞTIRMA

Author :  

Year-Number: 2014-3
Language : null
Konu : İŞLETME
Number of pages: 107-120
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Ülkelerin sahip oldukları rekabet avantajları, bölgesel ve yerel kalkınmaları açısından oldukça önemlidir. Bu avantajlar içinde kentlerin markalaşma çalışmaları, literatürde çeşitli çalışmalar ve örneklerle ortaya konulmaktadır. Bu çalışmada, Isparta iline yönelik güçlü yönlerinden biri olduğu düşünülen spor pazarlaması kavramı, markalaşma stratejisi olarak tartışılmaktadır. Çalışmada Süleyman Demirel üniversitesine futsal müsabakası amacıyla gelen öğrencilere literatüre dayanarak geliştirilen anket uygulanmıştır. Araştırmada spor pazarlaması boyutlarının, Isparta iline yönelik olarak gelişen tutumlar üzerindeki etkisi ölçülmeye çalışılmıştır. Bu amaçla oluşturulan hipotezler doğrultusunda elde edilen verilere SPSS 17.0 programında tanımlayıcı analizler, güvenirlilik ve regresyon testleri uygulanmış, bulgular değerlendirilmiştir. Spor pazarlama boyutlarından genel memnuniyet, fiyat, misafirperverlik, yiyecek-içecek ve konaklamanın, sporcuların Isparta’ya yönelik tutumlarını olumlu yönd

Keywords

Abstract

The competitive advantages of countries, are very important in terms of their regional and local development. In the literature, the branding studies of cities as a competitive advantage, presented with various studies related with branding and city brand examples. In this study, sports marketing concept that is considered to be one of the strengths of Isparta as a branding strategy is discussed. In this study a survey based on the literature is conducted to the university students that came to Isparta Süleyman Demirel University for futsal competitions. In the study, the effects of sports marketing dimensions on the participant’s attitudes towards Isparta were studied. For this purpose, descriptive analysis, reliability and regression tests were conducted with SPSS 17.0 for the data obtained in accordance with the hypotheses, the findings are evaluated. Sports marketing dimensions of overall satisfaction, price, hospitality, food and beverage and accommodation affects the participan

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics