LİSANS PROGRAMINDA OKUTULAN COĞRAFYA DERS KİTAPLARI VE DERS NOTLARINDAN ÖĞRENCİLERİN BEKLENTİLERİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK NİTEL BİR ARAŞTIRMA

Author:

Number of pages: 118-147
Year-Number: 2014-4

Abstract

Bu araştırma, İstanbul’daki bir üniversitenin coğrafya öğretmenliği lisans programına devam eden yirmi bir öğrencinin lisans programında okudukları ders kitapları ve ders notları ile ilgili beklentilerini tespit etmek amacıyla hazırlanmıştır. Bu maksatla katılımcılara uzman görüşü alınarak amaca uygun olarak hazırlanan açık uçlu sorulardan oluşan bir anket formu uygulanmıştır. Bu uygulama sonrasında beklentilerin ‘genel ve temel bilgiler vermesi, ayrıntılı ve anlaşılır olması, Türkiye’den ve Dünya’dan örneklere yer verilmesi, görsel ve güncel bilgiler içermesi…’ gibi özellikler içerdiği belirlenmiştir. Elde edilen bu veriler betimsel analize tabi tutularak çözümlenmiştir. Bunun sonucunda, katılımcıların beklentilerini karşılamada ders kitaplarının ders notlarından daha başarılı bulduğu, derslerde not tutturulmasına karşı çıktıkları, ‘güncellik, anlatım dili, görsellik…’ gibi beklentilerinde eksiklikler belirledikleri tespit edilmiştir. Tespit edilen bulgular yorumlanarak sonuçlandırılm

Keywords

Abstract

This research has been conducted to find the expectations of 21 undergraduate students, who study Geography Teaching Department in one of the universities in İstanbul, about course books and class notes. To that end, a survey form which includes open-ended questions prepared by experts has been applied on the participants. With this survey, it was established that students expect course books to be detailed and comprehensible, to give general and basic information, to include examples from Turkey and the world and to have visual and current information. The data accumulated with this survey has been assessed by descriptive analysis. So, it has been established that the participants found course books more successful than class notes and they object to class notes dictated by lecturers. The findings have been concluded after being interpreted and some suggestions have been put forward about the issue.

Keywords