EĞİTİM ÖĞRETİM ORTAMINDA MATERYAL KULLANIMININ ÖĞRENME SÜRECİNE ETKİSİNİN EĞİTSEL VE PSİKOLOJİK BOYUTU ( MARDİN İLİ UYGULAMA ÖRNEĞİ )

Author :  

Year-Number: 2014-3
Language : null
Konu : Eğitim Bilimleri, Psikoloji
Number of pages: 325-337
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı; Milli Eğitim Bakanlığına bağlı özel ve resmi okullarda uygulanmakta olan öğretim programlarında verimi arttırmaktır. Bu gün eğitim ortamında uygulanan öğretim programlarında klasik eğitim anlayışından gittikçe uzaklaşılmakla birlikte eğitim sürecinde büyük değişimler meydana gelmiştir. Günümüzde uygulanan öğrenci merkezli eğitim sisteminde teknoloji ve materyal kullanma eğitim öğretim süreci içerisinde öğretimin vazgeçilmezleri arasında yerini almıştır. Araştırmamız Mardin İli Kızıltepe İlçesi Şenyurt Çok Programlı Lisesi’nde bulunan 62 erkek ve 32 kız olmak üzere toplam 100 öğrenci örneklem alınarak öğrenme sürecinde materyal kullanımın öğrenciler üzerindeki etkileri incelenmiştir. Çalışmada araştırmacılar tarafından geliştirilen 15 soruluk bir anket kullanılmıştır. Likert ölçek tipinde hazırlanan bu ankete öğrencilerin verdiği yanıtlar analiz edilmiştir. Öğrencilerin materyal kullanılarak yapılan öğrenim sürecini eğitsel, algısal ve psikolojik boyutta nasıl de

Keywords

Abstract

The purpose of this study, attached to the Ministry of Education are being implemented in private and public school education programs to increase efficiency. These days, when applied in an educational environment increasingly moving away from the understanding of classical education in the curriculum, although major changes have occurred in the educational process. Nowadays the use of student-centered education system and material technology in the education process of the hallmarks of teaching has taken place. Our research in Mardin Province Senyurt Multi-Program High School is located in a total of 100 students, including 62 boys and 32 girls taking samples of the material used in the learning process has been studied for its effects on students. 15 In this study, a questionnaire developed by the researchers was used. Likert-type scale, students' responses to this survey prepared were analyzed. The learning process of students using educational material, perceptual and psycholog

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics