IV. MURAT’IN BAĞDAT SEFERİ HAKKINDA YAZILMIŞ BİR KASİDE: TULÛ’Î’NİN PESENDÎDE-NÂME’Sİ

Author :  

Year-Number: 2014-3
Language : null
Konu : ESKİ TÜRK EDEBİYATI
Number of pages: 133-150
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

IV. Murat’ın Bağdat seferini konu edinen eserlerden birisi de Tulû’î’nin XVII. yy’da kaleme aldığı Pesendîde-nâme’dir. Bugün tek nüshası Fransız Milli Kütüphanesi’nde bulunan eser, 89 beyit olup kaside nazım şekliyle yazılmıştır. Alışılmamış bağdaştırmalar ve uzun Farsça terkiplerle örülmüş kasidede, dönemin popüler akımı olan Sebk-i Hindî’nin geniş etkisinin olduğu görülmektedir. XVII. yüzyıl Osmanlı savaş kültürünü aksettiren bu önemli vesikada şair oldukça farklı, çarpıcı ve ilginç bir anlatıma başvurmuştur. Bu husus özellikle canlı savaş tasvirlerinin anlatımında daha belirgindir. Çalışmamızda söz konusu eser incelenip tanıtılacak ve Pesendîde-nâme’nin transkripsiyonlu metni araştırmacıların istifadesine sunulacaktır.

Keywords

Abstract

One of the works concerning the Baghdad campaign of Murat IV is Pesendîde-nâme that was written by a XVII. century poet, Tulû’î. The work, the only copy of which is kept in French National Library is consisted of 89 couplets and was written in Qasida form. The wide influence of the popular trend of the time, Sebk-i Hindî, can be tracked in the Qasida which is formed of unusual harmonisations and Persian combinations. In this record which reflects the Ottoman way of war in XVII. century, the poet appeals to a striking, interesting and different manner of telling. This fact draws the attention especially for the expressions of the war scenes. In our study, the mentioned work is to be analyzed and presented as the transcription of the text is put forward for researchers.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics