YEREL YÖNETİM OMBUDSMANININ TÜRKİYE’DE UYGULANABİLİRLİĞİ ÜZERİNE GENEL BİR DEĞERLENDİRME

Author:

Number of pages: 197-217
Year-Number: 2014-4

Abstract

Son yıllarda hız kazanan gelişmelerle birlikte, yeni kamu yönetimi anlayışı çerçevesinde dünyadaki birçok ülkenin köklü değişikliklere gittiği, değişim ve gelişim çabası içerisinde olduğu görülmektedir. Türkiye de bu kapsamda bu değişim trendine ayak uydurmak için çalışmalar başlatmıştır. Halkın yönetime katılımının sağlanmasıyla yönetenlerde artık hesap verme sorumluluğu anlayışı yerleşmiştir. Böylece yönetimin daha etkili, daha verimli, yerinde ve amacına uygun bir şekilde denetlenmesinin de önü açılmıştır. Ortaya çıkan bu gelişmeler denetim alanında çağdaş denetim tekniklerinin geliştirilmesini zorunlu kılmıştır. Türkiye’de yerel yönetimlerin denetiminde ortaya çıkan sorunların çözümlenmesi ve yönetimin iyileştirilmesi sürecinde halkın yerel yönetimlerin kötü yönetimlerine karşı daha etkin bir şekilde korunmasında, daha ucuz ve hızlı bir denetim mekanizması olan yerel yönetimler ombudsmanına ihtiyaç duyulmaktadır. Yerel yönetimler ombudsmanında amaç; mevcut denetim mekanizmalarını o

Keywords

Abstract

With the advances gained momentum in recent years, new public management within the framework of many countries in the world is going through fundamental changes, change and development in an effort to be seen. In this context, Turkey trend to keep up with these changes started working. In governing the people's participation in management by providing a longer sense of accountability is in place. Thus government more effective, more efficient, timely and audited in accordance with the objectives of the front was opened. This emerging developments in the field of control has necessitated the development of modern audit techniques. In Turkey, local governments control problems that arise in the analysis and management of the process of improving people's local government mismanagement against the more effectively protected, cheaper and faster mechanism for controlling the local government ombudsman is needed. Local government ombudsman aim at the existing control mechanisms to eliminate

Keywords