ÇARPIKLIĞA, SUÇA, VEYA SOSYAL KONTROLE YÖNELİK GENEL TEORİLERİN İNCELENMESİ: DONALD BLACK’İN TERÖRİZME BAKIŞI

Author:

Year-Number: 2014-2
Number of pages: 43-48
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Düşünüş ve davranış bakımından normal kabul edilen durumun dışına çıkmanın açıklanması her zaman tartışmaya açık olmuştur. Çok sayıda çarpıklık ve suçla ilgili teoriler net bir dille genel teorilerin çarpıklıklığa, suça ve sosyal kontrole yönelik bakiş açısını açıklamaya çalısmışlardır. Diğer kuralsal teoriler ile birlikte, sosyal öğrenme teorilerinin hepsi "Onlar nicin suç işlerler?” sorusuna cözüm aramaktadırlar. Başka bir deyişle, "Biz niçin yapmayız?" Bu çalışma çarpıklıklık / kriminology teorilerinin incelenmesi çabalarını sosyal kontrol ve genel teoriyi geliştirmesi bağlaminda değerlendirilmiştir. Diferansiyel ilişki , düşük seviyede kendini kontrol etme, ve Black’in sosyal kontrol teorileri gibi bazi teoriler normaldan sapmış olma hali ile ilgili geçerli genellenebilir anlatımlar ortaya koydular. Bu teorilerde ileri sürülen fikirlerden, perspektiflerden, ve postülatlardan hareket ederek, bu çalışma çarpıklıklığın acıklanmasında diferansiyel ilişki , düşük seviyede kendini kont

Keywords

Abstract

The explanation of deviance has always been problematic. Numerous theories of deviance and crime have endeavored to articulate general theories of deviance, crime or social control. As with other normative theories, all accounts of social learning theory probe the question of "Why do they do it?”. In other words, "Why don't we do it?" In this paper, the efforts of examining deviance/ criminology theories are evaluated with regards to developing a general theory of deviance (and/or social control). Some theories, such as the differential association, low self-control, and Black’s theory of social control have provided some valid generalizable statements about deviance. Drawing on their proposed ideas, perspectives, and postulates, this paper assesses and compares the theories of differential association, low self-control, and Black’s theory of social control for explaining deviance. Further, the success of these efforts is detailed, and Donald Black’s view on violence and terrorism as

Keywords