SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE İLİŞKİN MOTİVASYON DÜZEYLERİ

Author:

Year-Number: 2014-2
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : ÖĞRETMEN YETİRŞTİRME
Number of pages: 49-60
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı, sınıf öğretmeni adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik motivasyon düzeyine ilişkin görüşlerini belirlemek ve bu görüşlerin cinsiyet, sınıf, öğrenim türü ve mezun olduğu lise değişkenlerine göre farklılaşıp farklılaşmadığını ortaya koymaktır. Araştırmanın evrenini Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi 1., 2., 3. ve 4. sınıfta öğrenim gören sınıf öğretmeni adayları oluşturmaktadır. Evrenin tamamına ulaşmak mümkün olmadığından sınıf öğretmeni adayları oranlı küme örnekleme yöntemiyle seçilmiştir. Örnekleme 409 sınıf öğretmeni adayı alınmıştır. Verilerin çözümlenmesinde “SPSS For Windows (Statistical Packages for Social Sciences)” paket programı kullanılmıştır. Araştırmanın verileri, Acat ve Yenilmez (2004) tarafından oluşturulan “Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Motivasyon Düzeyleri” ölçeği uygulanarak elde edilmiştir. Uygulama sonucunda elde edilen Cronbach's Alpha güvenirlik katsayısı r= 0.83 bulunmuştur. Ankette elde edilen nicel verilerin

Keywords

Abstract

The aim of this study is to underline the opinions of motivation levels of prospective primary school teachers concerning teaching profession and to clarify whether these opinions change or not based on their sex, year, grade and the high school they have graduated. The population of the study is made up of 1st,2nd, 3rd and 4th year prospective primary school teachers at Pamukkale University. As it is impossible to obtain the whole body of the population, the prospective primary school teachers were chosed as rated-group method. In sampling, 409 prospective primary school teachers were included. In the analysis of the data, “SPSS for Windows (Statistical Packages for Social Sciences)”package program was used. The data of the study was obtained through the scale of “Motivation levels of prospective teachers regarding teaching profession”, which was developed by Acat and Yenilmez (2004). The Cronbach's Alpha reliability coefficient which was obtained at the end of the process was found a

Keywords