KUSEYR PLATOSUNUN JEMORFOLOJİK ÖZELLİKLERİ

Author:

Number of pages: 83-109
Year-Number: 2014-2

Abstract

Bu çalışmanın amacı, Kuseyr Platosunun jeomorfolojik özelliklerinin ele alınarak, jeomorfolojisinin ana çizgileri ortaya konulması çalışılması amaçlanmıştır. Bu amaç kapsamında ilgili literatür detaylı bir şekilde taranmış ve elde edilen bulgular çeşitli analizler ve arazi çalışmaları ile doğrulanmıştır. Çalışma haritalarının oluşturulduğu ve harita analizlerinin gerçekleştirildiği kısımda, CBS tekniklerinden yararlanılmıştır. Çalışma sonunda, birbirinden farklı çok çeşitli yerşekilleri ile polisiklik (çok devreli) özellikler gösteren ve bu bakımdan değişik morfolojik gelişim ile farklı etmen ve süreçlerin eseri olan araştırma sahasında uzun ve kesintili bir süreç yaşamış topografyaya sahip olduğu anlaşılmıştır. Mesozoyik’te ilk litolojik istifin birikmesi ile başlayan zaman olgusu, çeşitli yaş ve dönemleri temsil eden aşınım yüzeylerinin oluşmasıyla devam etmiştir. Bu oluşum esnasında daha farklı yerşekilleri de gelişim göstermiştir. Böylece, araştırma sahası güncel jeomorfolojik şek

Keywords

Abstract

This study aimed at providing an outline of the geomorphology of the Qusayr Plateau by discussing its geomorphological characteristics. To this end, the related literature was reviewed in detail, and the obtained findings were justified via various analyses and field studies. GIS techniques were used for creating and analyzing maps. It was concluded that the study area, which had polycyclic characteristics with a large variety of geographical formations and thus was a result of various morphological development stages and different factors and processes, had a topography going through a long and intermittent process. The phenomenon of time, starting with the accumulation of the first lithologic piling in the Mesozoic Era, continued with the formation of erosion surfaces representing various ages and periods. Different geographical formations developed during this formation. In this way, the study area acquired its current geomorphological shape. The current geomorphology took shape un

Keywords