TURİZMDE MODERN YÖNETİM UYGULAMALARI

Author:

Number of pages: 473-485
Year-Number: 2014-2

Abstract

Turizm, turistik faaliyete konu olan tarihi-doğal-kültürel değerler ile çeşitli mal ve hizmetlerin, turistlere sunulmak üzere bir turistik ürün haline getirilmesi ve bunların turistlerce tüketilmesi arasındaki süreçte yer alan eylemler bütünüdür. Bu eylemlerin ekonomik ve sosyal yararlar sağlayabilmesi için anılan sürecin çeşitli aktörlerce yönetilmesi gerekmektedir. Bir diğer ifade ile turistik faaliyetin ve ürünün oluşması için gerekli eylemleri gerçekleştirmek amacıyla turizm sektörünü düzenlemek, planlamak, geliştirmek, denetlemek ve örgütlemek gerekmektedir. Modern anlamda turizm yönetimi, dünyada pek çok farklı şekilde gerçekleşmektedir. Bu noktada, gerekli faaliyetleri yerine getirilmesinde uygulanacak modern yönetim felsefeleri ile uygulamada hangi aktör ya da aktörlerin rol oynayacağı sorusu karşımıza çıkmaktadır. Modern turizm yönetiminde yer alan başlıca aktörleri; devlet, turizm sivil toplum örgütleri ve özel sektör kuruluşları olarak tanımlayabiliriz. Turizmde modern yönet

Keywords

Abstract

Tourism, tourist activities that are subject to natural - historical- cultural values of various goods and services , to be presented to the tourists into a touristy product to be consumed by tourists , and between them is a set of actions involved in the process . This action is referred to the economic and social benefits of the process are to be managed by various actors. In other words, for the formation of tourist activities and products in order to perform the necessary actions to regulate the tourism sector, planning, developing, supervising and organizing is required. Tourism management in the modern sense in the world takes place in many different ways. At this point, to be applied in carrying out the activities required with the application of modern management philosophy, which actor or actors play a role emerges the question. The main actors involved in the management of modern tourism can be defined as; government, tourism civil society organizations and private sector org

Keywords