ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN KARAR VERMEDE ÖZ-SAYGI DÜZEYLERİ İLE KARAR VERME STİLLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ

Author:

Number of pages: 150-170
Year-Number: 2014-2

Abstract

Bu araştırmada, üniversite öğrencilerinin karar vermede öz-saygı düzeyleri ile karar verme stilleri alt boyutları arasındaki ilişki, “cinsiyet, sınıf, üniversiteye giriş puan türü, yaşamlarının çoğunu geçirdikleri yer, aile geliri, aile yapısı ve anne-baba tutumu” değişkenlerine göre incelenmiştir. Araştırma sonucunun bulgularına göre; Cinsiyet değişkeni açısından üniversite öğrencilerinin karar vermede öz-saygı, karar verme stillerinden dikkatli ve erteleyici alt boyutlarında anlamlı düzeyde bir farklılaştığı (p>.05), kaçıngan ve panik karar verme stillerinde ise cinsiyet değişkeni açısından anlamlı düzeyde farklılaştığı (p<.05); Sınıf değişkeni açısından üniversite öğrencilerinin karar vermede öz-saygı ve karar verme stillerinden dikkatli karar verme alt boyutu anlamlı düzeyde farklılaşmadığı, karar verme stillerinden kaçıngan, erteleyici ve panik karar verme alt boyutları sınıf değişkenine göre anlamlı düzeyde farklılaştığı; Üniversiteye giriş puan türü değişkeni açısından karar v

Keywords

Abstract

In this research, the relation between undergraduates’ self-esteem level and decision making styles subscales in deciding is examined according to the variants of “class, gender, type of university entrance scores, places they spend most of their lives, family income, family structure and behaviours of parents”. According to the findings of the research results; it’s seen that in deciding, undergraduates’ self-esteem levels significantly differentiate from deciding styles in the carefull and suspensive dimensions in terms of the variant of “gender”(p>.05); in avoidant and panic deciding styles, it significantly differs in terms of the variant of “gender”(p<.05); undergraduates’ carefull deciding subscales don’t remarkably vary from self-esteem and decision making styles in terms of the variant of “class”; avoidant, suspensive and panic deciding subscales profoundly differ in terms of the variant of “class”; in terms of the variant of “type of university entrance scores”, in decidi

Keywords