DOĞALCI EKOLDE F.M. DOSTOYEVSKİ’NİN YERİ

Author:

Year-Number: 2013-1
Number of pages: 218-225
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Doğalcı ekol, 1840'lı yıllara doğru Rus edebiyatında ortaya çıkmış ve 1850'li yıllara kadar da varlığını sürdürmüştür. 1820-1830'lu yıllar arasında gerçekçi yöntemi benimseyen A.S.Puşkin, M.Y. Lermontov ve özellikle de N.V. Gogol’ün yapıtları sayesinde realizm akımı, 1840'lı yıllarda Rus edebiyatına egemen olur. Doğalcı ekolün en önemli temsilcisi N.V.Gogol, kuramcısı ise V.G.Belinski olarak kabul edilir. Belinski Rus edebiyatından, insanlığa sonsuz sevgi ve saygı duyulması, gerçeğin yalın bir anlatımla aktarılması, çağdaş toplumun sanatsal açıdan analiz edilmesi gibi ilkelerin gerçekleştirildiği eserler talep etmektedir. Bunların yanı sıra edebi alanda da pek çok yenilik ve değişim gerçekleşir. Rus edebiyatında geleneksel konular yeni bir tarzda ele alınır. Bu ekolde N.A.Nekrasov, İ.S.Turgenyev, İ.A.Gonçarov, F.M.Dostoyevski, V.İ.Dal, D.V.Grigoroviç gibi pek çok Rus yazar, çağdaş Rus toplumunun günlük yaşamını eserlerinde ele alır. Edebiyat yaşamına İnsancıklar (Bednıye lyudi,1846)

Keywords

Abstract

The Naturalistic school appeared in Russian literature in the beginning of 1840s and persisted until the 1850s. Between 1820-1830s due to A.S.Pushkin’s, M.Y.Lermontov's and in particular N.V.Gogol's useing adopting realistic methods in their works in the 1840s realism as a flow would be dominated in Russian literature. N.V.Gogol is considered as the most important representative of the naturalistic school and V.G.Belinski is thought to be the theorist of the same school. Belinksi demand from Russian litterature to have eternal love and respect for humanity and to transfer reality in a simple way and to analyse modern society in artistic way. In addition to this, in literature field there have been many changes and novelities. In Russian literature, traditional subjects are dealed with in a new manner. Many Russian writers works such as N.A.Nekrasov, İ.S.Turgeniev, İ.A.Goncharov, F.M.Dostoyevsky, V.İ.Dal, D.V.Grigorovich went around the modern Russian society’s everyday life theme. A

Keywords