TÜRKİYE’NİN ÖĞRETMEN YETİŞTİRME PROBLEMİ (1923-1954 Yıllar Arası)

Author:

Number of pages: 155-167
Year-Number: 2013-1

Abstract

Bu araştırmanın amacı Türkiye’de öğretmen yetiştirme sürecinde karşılaşılan problemleri kesitsel olarak (1923-1954) incelemektir.Bir ülkenin kalkınmasında öğretmenlerin rolü yadsınamaz derecede önemli olduğu düşünülmektedir.Gelecek nesillerin yetişmesinde en önemli paya sahip olan öğretmenlerin özellikle öğretmenlik mesleğine başlamadan önce almış oldukları eğitimin niteliği gelecek nesillerin inşası sürecini doğrudan etkilemektedir.Bundan dolayı öğretmenlerin mesleğe başlamadan önce aldıkları eğitim daha fazla önem kazanmaktadır.Türkiye’nin öğretmen yetiştirme problemi özellikle Cumhuriyet döneminden 1954 yılına kadar ayrıntılı bir şekilde incelenmiş ve bu sancılı süreç detaylı bir şekilde aktarılmaya çalışılmıştır.Bu dönem içerisinde öğretmen yetiştirme problemini aşmaya yönelik çok farklı denemeler ve bu denemelerin sonuçları bu çalışmada ortaya konulmuştur.Söz konusu denemeler bazı zaman çok kısa süreli bazı zamanda uzun soluklu olmuştur. Özellikle Cumhuriyet döneminden 1950’li yıl

Keywords

Abstract

The purpose of this study is to examine the problems encountered in the process of teacher training in Turkey (1923–1954). It is a cross-sectional study. The role of the teachers fort he development of a country can not be denied. Teachers have very important roles for the next generations. Therefore, the quality of the education the teachers have in pre-service process directly affects the education process of the next generation. This increases the importance of pre-service teachers’ training. In this study, the problems in teacher training between the years of 1923 and 1954 is examined and tried to be reflected in detail. Very different trials and the results of these trials held during this painful period are tried to be examined in the study. The trials were either short or long peiod. The experience from the Republican period to 1950s show that teacher training politics should be kept away from short-term political struggles and become a state policy.

Keywords