STRATEJİK YÖNETİMDE PAYDAŞLAR YÖNETİMİ KURAMINA GİRİŞ: ARACI YAKLAŞIMLAR
AN INTRODUCTION TO STAKEHOLDER MANAGEMENT THEORY IN STRATEGIC MANAGEMENT: INSTRUMENTAL APPROACH

Author : A. Gönül DEMİREL
Number of pages : 149-154

Abstract

Günümüz organizasyonları yaşam döngülerini sürdürebilmeleri için tüm paydaşlarının beklentilerine cevap vermek zorundadırlar. Paydaş; şirketin hedeflerine ulaşabilme yeterliliklerinden çıkarları, beklentileri olan ve bir şekilde fayda sağlayacak olan tüm kişi, kurum ve kuruluşlar, olarak tanımlanmaktadır. Paydaşlar kuramı literatüründe farklı yaklaşımlar öne sürülmektedir. Schilling’e (2000) göre paydaşlar teorisi sistem teorilerinin bir alt kümesidir. Donaldson ve Preston (1995) Paydaş kuramını literatürde üç ana dalda incelemektedir. Kuralcı (Normative), Tanımlayıcı (Descriptive), Aracı (Instrumental). Bu çalışmanın amacı aracı kuramsal yaklaşımına bir giriş yaparak bu alandaki öncü modelleri sunmak, paydaş yönetimi kavramının stratejik yönetim içerisindeki önemine dikkat çekmek ve günümüzde gelmesi gereken noktaya doğru küçük bir ışık tutmaktır. Aracı yaklaşım, paydaş yönetimi ve geleneksel kurumsal hedeflere (karlılık, büyüme vb.) ulaşılabilirlik arasındaki bağlantıları tanımlama

Keywords

Paydaş yönetimi, sistem düşüncesi, stratejik yönetim

Read:485

Download: 158