RAMAZAN MANİLERİ
MANI (SONG) OF RAMADAN

Author : Sabri Tevfik HAMMAN
Number of pages : 300-377

Abstract

Çalışmamızda "Ramazan manileri" ; tür, şekil ve içerik bakımlarından ele alınmaktadır. Özellikle İstanbul manilerinin diğer edebi tür ve şekillerle yapı, tip, motif ve konu gibi yönlerden ilişkisi incelenmiştir. Folklorun herhangi bir konusunda yürütülen çalışmalar diğer tür ve şekillerle bağları dikkate alınarak yapılmalıdır. Türkiye’ de Ramazan manilerinin topluma etkisi belirlenmeye çalışılmıştır. Ramazan manilerinin Türk kültüründeki yeri incelenmiştir. Çalışmamız giriş bölümü dışında iki bölümden oluşmaktadır. Giriş bölümü, mani kelimesinin anlamı ve edebi terim olarak edebiyattaki yeri ile Ramazan manileri üzerine yapılmış çalışmaları kapsamaktadır. Birinci bölümde Ramazan manilerinin şekilleri ve İstanbul manilerinin tarihi ele alınmıştır. Bu bölümde aynı zamanda manilerin diğer halk edebiyatında yer alan edebi türler ile arasındaki ilişki irdelenmiştir. İkinci bölümde Ramazan manilerinin konuları ve yönleri ele alınıp mani örnekleri verilmiştir. Çalışmanın sonuna sonuç böl

Keywords

Ramazan Manileri, Tür, Şekil ve Türk kültürü

Read:495

Download: 177