BÜYÜMENİN DİNAMİĞİ ÜZERİNE BİR NEDENSELLİK ANALİZİ

Author:

Number of pages: 69-86
Year-Number: 2013-1

Abstract

Dünyada yaşanan teknolojik değişimlerin sonucu dış ticaret, uygulamada çok kolay hale gelmiş ve dünya ticaret hacmi hızlı bir artış göstermiştir. Bu artışın gerçekleşmesi ülkelerin uyguladıkları büyüme politikaları ile yakında ilişkilidir. Kimi ülkeler korumacı yani ithal ikameci politikalar uygulayarak büyümeyi hedeflerken kimi ülkeler ise ihracata dayalı politikalar uygulayarak büyüme hedeflerini gerçekleştirmeye çalışmaktadırlar. Hem ihracata dayalı büyüme hipotezi hem de ithalata dayalı büyüme hipotezi uygulamalı iktisatta önemli bir tartışma konusudur. Çalışma iki ayrı bölüme ayrılmıştır ve 1962 ile 1981 ve 1982 ile 2010 yılları arasındaki dönemler ayrı ayrı analiz edilip değerlendirilecektir. Bu çalışmanın asıl amacı Türkiye için 1980 öncesi ve sonrası politika değişikliği yapılan iki dönemi farklı analiz ederek ihracat, ithalat ve büyüme arasındaki ilişki incelenmesidir. Ekonometrik analizde değişkenlerin durağan olup olmadığı Dickey Fuller (ADF) testi ile analiz edilmiştir. Değ

Keywords

Abstract

As a result of technological changes in the world, international trade has become very easy in practice and has shown a rapid increase in the volume. The increase in trade volume is closely related to the growth policies implemented by countries. While some of countries applying import substitution policies for economic growth, some of them applying export oriented policies for growth. Both import-led growth hypothesis and export-led growth hypothesis are an important discussion in applied economics. In this respect, the study is

Keywords