GÜRCİSTAN ACARA BÖLGESİNİN KIRSAL TURİZM POTANSİYELİ VE STRATEJİLERİNİN İNCELENMESİ

Author:

Year-Number: 2023-144
Yayımlanma Tarihi: 2023-09-03 13:24:56.0
Language : Türkçe
Konu : Turizm
Number of pages: 416-433
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışma, Gürcistan'ın Acara Bölgesindeki Hulo ilçesi’nin kırsal turizm potansiyelini değerlendirmek ve geliştirmek yönünde uygulanan stratejileri incelemeyi amaçlamaktadır. Kırsal turizm, doğal ortamlarda dinlenme ve farklı kültürleri tanıma amacıyla gerçekleştirilen bir turizm türüdür. Hulo ilçesinde turistler, el sanatları, yöresel ürünler, geleneksel mutfak, tarım ürünleri ve doğal konaklama seçenekleriyle tanışma fırsatı bulmaktadır. Hulo ilçesi, Acara bölgesinin zengin ilçelerinden biridir ve tarımsal ekonomi yönünden yüksek seviyede gelişmiştir. Bölge, turizm potansiyeli açısından da zengin doğal ve tarihi yapılarla doludur. Kırsal turizm, ekoturizm ve yayla turizmi gibi yeni turizm türleri ilçede zamanla gelişme göstermiş, güncel plan ve politikalarla gelişimini devam ettirmektedir. Bu çalışma, Hulo ilçesinin kırsal turizm potansiyeli ve gelişimi hakkında Türkçe bir kaynağın oluşması açısından önem arz etmektedir. Bununla birlikte Acara Bölgesi’nde kırsal turizmi geliştirmek amaçlı yürütülen faaliyetlerin gerçekleştirilmesi, Türkiye’de bu kapsamda yürütülen faaliyetlere destek olabilecek veriler ortaya koyacaktır. Bu araştırmada veriler nitel araştırma tekniklerinden “yarı yapılandırılmış mülakatlar” vasıtasıyla elde edilmiş ve nitel analiz teknikleri yardımıyla analiz edilmiştir. Yapılan bu araştırma fenomenolojik, olgusal bir araştırma yöntemiyle seçilmiştir. Araştırma kapsamında veri toplamak amacıyla mülakat tekniğinden kullanilmıştır. Mülakatlar, Hulo ilçesindeki turizm sektöründe çalışanlarla gerçekleştirilmiş olup 7 başlık ve 15 sorudan oluşmaktadır. Elde edilen bulgular sonucunda bölgede arz kaynaklarının geliştirilmesi, kırsal turizm çekiciliklerinin tanıtımı, rekabet stratejileri, sürdürülebilirlik, örgütlenme, iç turizm stratejileri ve güvenlik konularında önemli çalışmaların yürütüldüğü tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

This study aims to evaluate and develop the rural tourism potential of the Hulo district in the Adjara Region of Georgia. Rural tourism is a type of tourism that involves relaxation in natural environments and the exploration of different cultures. In the Hulo district, tourists could discover handicrafts, local products, traditional cuisine, agricultural products, and natural accommodation options. Hulo district is one of the prosperous districts in the Adjara region and has made significant progress in terms of agricultural. economy. The region is also rich in natural and historical structures, offering great tourism potential. Over time, new forms of tourism such as rural tourism, ecotourism, and highland tourism have developed in the district and continue to grow with current plans and policies. This study is important for creating a Turkish resource regarding the rural tourism potential and development of the Hulo district. Additionally, examining the activities carried out to develop rural tourism in the Adjara Region will provide data that can support similar initiatives in Turkey. The interview technique was used to collect data for this research. Interviews were conducted with individuals working in the tourism sector in the Hulo district, consisting of 7 sections and 15 questions. The findings revealed significant efforts in developing supply resources, promoting rural tourism attractions, competition strategies, sustainability, organization, domestic tourism strategies, and security issues in the region.

Keywords