GELENEKSEL TÜRK MÜZİĞİNDE NOTA YAZIMINDA KULLANILAN MÜZİKAL İFADELER: CİNUÇEN TANRIKORUR ÖRNEĞİ
MUSICAL EXPRESSIONS USED IN WRITING MUSICAL NOTATION IN TRADITIONAL TURKISH MUSIC: CİNUÇEN TANRIKORUR CASE

Author : Kibele KIVILCIM ÇİFTÇİ
Number of pages : 245-260

Summary

Cinuçen Tanrıkorur’un iki saz eseri temel alınarak, geleneksel Türk müziği notasyonunda az kullanılan veya az tercih edilen müzikal ifadelerin incelenip günümüz notasyonunda kullanılıp kullanılmaması gerekliliğine yönelik bir fikir ortaya koyabilmek amacıyla hazırlanan bu araştırmada; nitel araştırma modelinde durum saptamaya yönelik olarak doküman incelemesi/doküman analizi ve görüşme yöntemleri kullanılmıştır. Araştırmada Cinuçen Tanrıkorur’un iki saz eseri üzerinde müzikal ifadelerin tespitine ve yorumlanmasına yönelik incelemeler yapılmıştır. Eserler, bestecinin kendi el yazısı ile yazdığı notalar üzerinden incelenmiştir ve dijital ortamda incelemeler ile yorumların hemen altına eklenmiştir. Eserlerin kullanılan bu ifadelerle nasıl icrâ edilmesi gerektiğine yönelik bir fikir geliştirilmiş ve bu ifadelerin gelenek icrâcıları tarafından nasıl algılanıp uygulanacağına yönelik önerilerde bulunulmuştur. Nota ve icrâ farklılığının olumlu yönleri dışında olumsuz yönlerine de bir çözüm bulunabilmesi ve notasyonda beliren eksik veya yanlış yönlerin tamamlanması açısından bu iki eserin incelenmesinin faydalı olacağı düşünülmüştür.

Keywords

Türk Müziği, Nota Yazımı, Müzikal İfade, Cinuçen Tanrıkorur

Read:1140

Download: 501