OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN ÇOCUK KAVRAMINA İLİŞKİN METAFORİK ALGILARI
METAPHORICAL PERCEPTION ON THE CONCEPT OF “CHILD” OF PRE-SCHOOL TEACHERS

Author : Kaya YILDIZ - - Burak ÖZDEMİR - Mustafa ADIGÜZEL
Number of pages : 104-120

Summary

Bu araştırmanın amacı; okul öncesi öğretmenlerinin “çocuk” kavramını nasıl algıladıklarını metaforlar yardımıyla ortaya çıkarmaya çalışmaktır. Bu araştırmanın, çalışma grubunu 2018-2019 eğitim öğretim yılının 2. Döneminde İstanbul ili Avcılar ve Beylikdüzü ilçelerindeki tüm bağımsız anaokulu öğretmenleri, ilkokul ve ortaokulların anasınıfında görev yapan 104 öğretmen oluşturmaktadır. Bu çalışmada verilerin elde edilmesi, incelenmesi ve yorumlanmasında nitel araştırma modellerinden bir olan olgu bilim (fenomoloji) modelinden faydalanılmıştır. Veri toplama aracı ile elden edilen bilgiler içerik analizi ile tahlil edilmiştir. Elde edilen verilerin analizi sonucunda okul öncesi öğretmenlerinin “çocuk” kavramına ilişkin 13 kategori oluşturulmuştur. Okul öncesi öğretmenlerinin “çocuk” kavramına ilişkin ürettikleri metaforlar incelendiğinde, en çok metafor bulunan kategorinin “şekil alabilen” olduğu görülmüştür.

Keywords

Okul öncesi eğitim, Çocuk, Metafor

Read:2208

Download: 676