ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİNİN ÖRGÜTSEL DEĞERLERE GÖRE YÖNETİLME DURUMLARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
INVESTIGATING THE VIEWS OF RESEARCH ASSISTANTS ABOUT THEIR MANAGEMENT ACCORDING TO ORGANIZATIONAL VA-LUES IN TERMS OF VARIOUS VARIABLES

Author : Cansu ÇELEBİ EROL
Number of pages : 261-272

Summary

Bu araştırmada, üniversitelerde görev yapmakta olan araştırma görevlilerinin örgütsel değerlere göre yönetilme durumlarına ilişkin görüşlerini belirlemek ve bu görüşlerin cinsiyet, mesleki kıdem, alan ve eğitim durumu değişkenleriyle olan ilişkilerini saptamak amaçlanmıştır. Tarama modelindeki araştırmada veri toplama aracı olarak “Değerlere Göre Yönetim Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırma kapsamında 42 farklı üniversitede görev yapan 155 adet araştırma görevlisine sosyal medya ve e-posta üzerinden ulaşılmıştır. Elde edilen görüşler yüzde, frekans, aritmetik ortalama, t testi ve ANOVA varyans analizi kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırmadaki istatistik analizler SPSS 17.0 ile yapılmıştır. Çalışmada elde edilen sonuçlara göre, araştırma görevlilerinin örgütsel değerlere göre yönetilme durumuna ilişkin görüşlerinin çoğunlukla “orta derecede katılıyorum” düzeyinde olduğu tespit edilmiştir. Araştırma görevlilerinin en fazla katıldıkları ifadenin “yapılan işlerde önce iç huzur düşünülür” olduğu tespit edilirken en az katıldıkları ifadenin ise “iş, işlem ve eylemlerde din referans alınmaz” olduğu görülmüştür. Araştırma görevlilerinin örgütsel değerlere göre yönetilmelerine ilişkin görüşlerinin cinsiyet ve mesleki kıdem değişkenine göre anlamlı olarak farklılaşmadığı, eğitim durumu ve çalışılan alan değişkenine göre ise anlamlı farklılaştığı belirlenmiştir.

Keywords

Değer, örgütsel değerler, değerlere göre yönetim, araştırma görevlileri

Read:1223

Download: 551