ÇALIŞANLARIN MOTİVASYON - İŞ TATMİNİ DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİNDE GÖREV DAĞILIMI FAKTÖRÜNÜN ROLÜ: ÖZEL HASTANELER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
THE ROLE OF TASK DISTRIBUTION FACTOR IN DETERMINING MOTIVATION - JOB SATISFACTION LEVELS OF EMPLOYEES: A RESEARCH ON PRIVATE HOSPITALS

Author : Gülbahar NARMAN - Ercan ÖGE
Number of pages : 443-454

Summary

Yirmi birinci yüzyılda bilgi ve insan, işletmelerin en önemli sermayesi haline gelmiştir. İşletmelerin sahip olduğu insan kaynağının niteliği, kendilerini rakiplerinden bir adım önde olmasını sağlarken, varlıklarını devam ettirebilmeleri açısından da en önemli faktörlerin başında gelmektedir. Dolayısıyla çalışanların motivasyonu ve iş tatmini, işletmelerin ciddiyetle üzerinde durması gereken bir konudur. Bu çalışmanın amacı da; çalışanların motivasyon-iş tatmini düzeyinin belirlenmesinde etkili bir faktör olarak düşünülen ‘görev dağılımı faktörünün” etkisinin olup olmadığını araştırmaktır. .Araştırmanın hipotezleri, 2019 yılında, İstanbul ili Sultangazi ilçesinde faaliyette bulunan üç özel sağlık kurumunda test edilmiştir. Araştırma sonucunda; çalışanların görev dağılımlarına göre, motivasyon ve iş tatmini düzeylerinde farklılık olduğu belirlenmiştir.

Keywords

Görev Dağılımı, Motivasyon Araçları, İçsel Motivasyon Araçları, Dışsal Motivasyon Araçları, İş Tatmini.

Read:1075

Download: 409