SÜNENÜ’T-TİRMİZÎ’NİN TEFSİR KİTAPLARINA ETKİSİ
THE INFLUENCE OF SUNAN AT-TIRMIDHI ON THE BOOKS OF INTERPRETATION

Author : Haticetül Kübra DEMİRÇİN
Number of pages : 399-416

Summary

İlk dönem hadis kitaplarından olan Sünenü’t-Tirmizî, tefsir ilmini ilgilendiren içeriği sebebiyle hadis-tefsir etkileşimini ortaya koyan çalışmalardan birini temsil etmektedir. Eserde tefsir ilmiyle ilgili olarak tefsiru’l-Kur’ân, kırâat, ve fezâilu’l-Kur’ân bölümleri bulunmaktadır. Söz konusu bu bölümlerden ve hadis muhtevalarından hareketle Sünenü’t-Tirmizî’de Kur’ân yorumu ve Kur’ân’ın lafzî özelliklerini ilgilendiren bilgilerin varlığından bahsetmek mümkündür. Diğer taraftan hadisleri tasnif ederken müellifin, bazı hadis usûlü kriterlerine ve fıkhî görüşlere temas ettiği de görülmektedir. Dolayısıyla tefsirin ikinci sıradaki kaynağını teşkil eden hadislere yönelirken müfessirler, Kur’ân yorumu ve Kur’ân’ın lafzî özellikleri hakkındaki malumatlar başta olmak üzere hadis usûlüne ait aktarım ve uygulamalar, fıkhî görüşler sebebiyle Sünenü’t-Tirmizî’den yararlanmışlardır.

Keywords

Hadis, Sünen, Tirmizî, Tefsir, Ulûmu’l-Kur’ân, Kur’ân’ın Nüzûlü ve Metinleşmesi

Read:1616

Download: 392