NİĞDE KALE BÖLGESİ KÜLTÜREL MİRASINI TEHDİT EDEN RİSKLERİN İNCELEMESİ
THE INVESTIGATION OF RISKS THAT THREAT THE CULTURAL HERITAGE IN NIGDE KALE REGION

Author : Gizem ÖZAL - Özge Ceylin YILDIRIM - Gamze ÖZMERTYURT
Number of pages : 284-298

Summary

Geçmiş, günümüz ve gelecek arasındaki bağlantıyı kuran kültürel miras değerleri birçok risk unsuruna maruz kalarak yok olma tehlikesi altındadır. Erozyon, deprem, sel gibi doğa kaynaklı riskler; iskân ve bayındırlık gelişmeleri, yönetimsel sorunlar ve benzeri insan kaynaklı riskler kültürel miraslarının özgünlüğünü ve sürdürülebilir olarak korunmasını tehdit etmektedir. Bu risklerle karşı karşıya kalan değerlerin korunması, yaşatılması ve geleceğe aktarılması büyük önem arz etmektedir. Yerel kimliğini koruyan, kültürel miras değerlerine sahip Niğde ilinde bulunan kale ve çevresi yerel halkın kolektif belleğinde önemli bir yer tutmaktadır. Çalışmada, Niğde kentsel arkeolojik sit alanı içerisinde yer alan Niğde Kalesi ve çevresindeki tarihi yerleşim dokusunun maruz kaldığı insan kaynaklı riskler üzerine incelemeler yapılarak, koruma-kullanım dengesinin sağlanması için öneriler sunulmaktadır. Çalışma kapsamında, literatür incelemesi ve Koruma Amaçlı İmar Planı’ndan elden edilen veriler doğrultusunda kültürel mirasların maruz kaldığı insan kaynaklı riskler haritalar üzerinde belirtilmiştir. Çalışma alanında tespit edilen insan kaynaklı risklerin, kültürel miras değerlerini tehdit ettiği ve bu durumun bölgenin korunmasını olumsuz etkilediği vurgulanmıştır.

Keywords

Risk, Kültürel Miras, Niğde, Kale

Read:1153

Download: 483