DİVANÜ LÜGÂTİ’T-TÜRK’TE GEÇEN ‘DİKİŞ DİKMEK’ KAVRAMIYLA İLGİLİ FİİL SÖZ VARLIĞI VE KAZAKÇADAKİ DURUMU
VERBS RELATED TO THE TERM ‘‘STITCHING SEWING’’ IN DİVANÜ LÜGÂTİ’T-TÜRK AN ITS POSITION IN KAZAKH

Author : Şeyma TOKAT - Ayşe Melek ÖZYETGİN
Number of pages : 506-515

Abstract

Türk dilinin bilinen ilk sözlüğü olan Dîvânü Lügati’t-Türk 11. yüzyıl Türk dünyasının söz varlığını son derece kavramsal bir çeşitlilikle ortaya koyar. Kâşgarlı Mahmud’un derlediği sözlük aynı zamanda o dönemin Türk boylarının dilleri ve kültürleriyle ilgili de önemli bir dil malzemesini içerir. Bu yazı Dîvân’da geçen özellikli bir söz varlığının bugünkü modern Türk dili alanındaki durumunu tarihî-karşılaştırmalı yöntemle değerlendirmeyi amaçlamıştır. Buna göre ilk olarak Dîvânü Lügati’t-Türk’te ‘dikiş dikmek’ kavramı ile ilgili hepsi birbirinden farklı ‘dikiş dikme’ biçimini gösteren 8 ayrı fiil ve bunların müştak biçimleri tespit edilmiştir. Tespit edilen bu fiiller tarihî Türk dili alanı da göz önünde tutularak Kazakçadaki durumları, değişimleri, gelişimleri, yansımaları değerlendirilecektir

Keywords

Dîvânü Lugati’t-Türk, Kazakça, söz varlığı, dikiş/nakış sözcükleri.

Read:114

Download: 42

Atıf Bulunamadı