SESİ GÖRMEK YA DA GÖRÜNTÜYÜ DUYMAK; ANTİDİSİPLİNER BİR İFADE OLARAK GÖRSEL NOTASYON
SEEING THE SOUND OR HEARING THE IMAGE; VISUAL NOTATION AS AN ANTIDISCIPLINARY EXPRESSION

Author : Deniz Cemal KOŞAR
Number of pages : 242-263

Abstract

20. yüzyıl başında ortaya çıkan sanatsal ve kültürel gelişmeler yüzyılın ikinci yarısında yankı bularak geleneksel birçok sanatsal anlayış ve pratiğin değişmesine neden olmuştur. Postmodern tartışmaların içerisinden yükselen bu değişimlerin en önemlilerinden bir tanesi modernleşmenin uzantısı olan kurumsallaşma ya da uzmanlaşma görüşlerinin eleştirilmesi sonucu ortaya çıkan disiplinlerarası ya da antidisipliner anlayışların ortaya çıkışıdır. Bu süreçte müziğin yazımı olarak notasyon, sesin bir nesne olarak ele alınması, elektronik müziğin ortaya çıkışı ve özellikle 1950 sonrasında müzikte belirlenmemişlik düşüncesinin gelişmesiyle değişime uğramış, konvansiyonel notasyon yerine görsel alana sızarak çeşitli imgeleştirmelerin ve resimsel ifadelerin kullanıldığı görsel / grafik notasyon adı verilen antidisipliner yöntem kullanılmaya başlamıştır. Görsel sanatlar ile işitsel sanat alanlarının sınırlarının belirsizleşti(rildi)ği görsel notasyon bu bağlamda muğlak bir alanda kalmakta ve araştırmalarda daha çok müzik alanına ait teknik bir sorun ve/ya çağdaş bir çözümleme olarak ele alınmaktadır. Makalede konuya bu açıdan yaklaşılmakta, daha çok müzik tarihi içerisinde ele alınan ve görsel sanatlarla olan bağının genellikle arkaplana atıldığı bu değişimin izleri görsel sanatlar içerisindeki bağlantılarda aranmakta ve tartışılmaktadır.

Keywords

Çağdaş Sanat, Görsel Notasyon, Grafik Notasyon, Antidisiplin, Deneysel Sanat.

Read:138

Download: 55

Atıf Bulunamadı