FARKLI YAYINEVLERİNDEN BASILAN SERGÜZEŞT ADLI ROMANDAKİ YAN METİNSEL UNSURLARIN DİLİÇİ ÇEVİRİ BAĞLAMINDA MUKAYESESİ
COMPARISON OF THE SEMANTIC ELEMENTS IN THE NOVEL SERGÜZEŞT, PUBLISHED IN DIFFERENT PUBLISHERS IN THE CONTEXT OF LINGUISTIC TRANSLATION

Author : Esra ULUŞAHİN
Number of pages : 236-253

Abstract

Bu çalışmanın amacı, Türk edebiyatının romantizmden realizme geçiş romanı olarak tanımlanan Samipaşazade Sezai’nin Sergüzeşt adlı romanının üç farklı yayınevinden çıkan versiyonlarını diliçi çeviri bağlamında karşılaştırmalı olarak incelemektir. İlk olarak 1889 yılında basılan romanda, dönemin en önemli toplumsal ve kültürel sorunu olan kölelik konusu ele alınmakta ve bir esirin dramı anlatılmaktadır. Bugün Türk edebiyatında yapıta iki yüz yılı aşkın zamandır hala ilgi duyulmasını, Milli Eğitim Bakanlığı’nın ortaöğretim kurumları için hazırlanan 100 Temel Eser arasında yer almasını yazar, yapıt başarısına bağlarken, diliçi çevirinin de bu noktada önem teşkil ettiği çalışmanın genel çerçevesini oluşturacaktır. Tanzimattan günümüze kadar gelen bu yapıt farklı yayınevleri tarafından basılmış, farklı diliçi çevirmenler olarak tanımlanabilecek kişiler tarafından günümüz Türkçesine uyarlanmıştır. Çalışmanın sınırlılığı açısından bütünce olarak üç farklı yayınevi olan İş Bankası Yayınları, Ayrıntı Yayınları ve Say Yayınlarından çıkan basımı tercih edilmiştir. Kitap kapağı, yapıt adı, önsöz, dipnotlar gibi yan metinsel unsurlar aracılığıyla mukayeseli olarak yeniden yazım olan diliçi çevirinin sadece sözlük düzeyinde gerçekleştirilen bir eylem olmadığı, aynı çevirmen ve yayınevinin ortak tercihleri ışığında geliştirilen stratejilerdeki ideolojik ve ticari amaçlar yorumlanmaya çalışılacaktır.

Keywords

diliçi çeviri, yanmetinsellik, yeniden yazım

Read:158

Download: 59