YUSUF AKÇURA ve ZİYA GÖKALP’TEN MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’E TÜRK KİMLİĞİNİN İNŞASI
CONSTRUCTION OF TURKISH IDENTITY FROM YUSUF AKÇURA AND ZİYA GÖKALP TO MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

Author : Yasemin IŞIK
Number of pages : 309-336

Abstract

Düşüncelerini toplumsal ve siyasal sorunlara çare ararken keşfeden Türk aydını, Batı’nın üstün özelliklerini yakalamayı amaçlayarak Batı karşısında ezilmemenin, birlik içerisinde güçlü bir Devlet olarak devam edebilmenin yöntemlerini sorgulamıştır. Türk düşünü, modernleşme sürecine bağlı olarak gelişmiş; “modernleşme olgusu” etrafında dönüp durmuştur. 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Türk aydını, çeşitli formüllerle kimlik arayışına girişmiştir. Türk İnkılâbını “milliyet” ve “medeniyet” prensiplerine dayandıran Mustafa Kemal Atatürk’ün “bütünleştirici Türk kimliği” kurgusunda şüphesiz bu düşünsel birikimin etkisi büyüktür. ‘Türkçülüğün Manifestosunu ortaya koyan isim’ olarak anılan Yusuf Akçura’nın “Üç Tarz-ı Siyaset” eserindeki “seçenekçi”; ‘Türkçülüğün fikir babası’ olarak anılan Ziya Gökalp’in “Türkleşmek, İslamlaşmak, Muasırlaşmak” eserindeki “sentezci” yaklaşımı milliyetçilik akımının gelişiminde önemli bir rol oynamıştır. Türkçülük akımını, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kurulmasıyla yeniden şekillendiren Mustafa Kemal Atatürk, geliştirdiği milliyetçilik anlayışı üzerine Türk kimliğini inşa etmiştir. Bildiride Yusuf Akçura’nın ve Ziya Gökalp’in üçlü tasnifleri temelinde Atatürk’ün inşa ettiği ve günümüzde de geçerliliğini koruyan “Türk kimliği” kurgusu, Türk aydınının düşünsel çabası çerçevesinde karşılaştırmalı olarak ele alınacaktır.

Keywords

Düşünsel Alt Yapı, Kimlik, Türk Kimliği, Yusuf Akçura, Ziya Gökalp, Mustafa Kemal Atatürk.

Read:131

Download: 55