KORONA VİRÜSÜN ÇALIŞMA ALIŞKANLIKLARI ÜZERİNE ETKİLERİ: MUHASEBE MESLEK MENSUPLARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
THE EFFECT OF CORONAVIRUS ON WORKING HABITS: A STUDY ON ACCOUNTING PROFESSIONALS

Author : Osman TUĞAY - Şükrü DOKUR
Number of pages : 75-86

Abstract

Bu araştırma, korona virüsün muhasebe meslek mensuplarının çalışma alışkanlıkları üzerine etkilerini belirlemek amacı ile yapılmıştır. Bu amaç doğrultusunda meslek mensuplarına, korona virüs sonrası çalışma ve iş yapma alışkanlıklarında ne tür değişiklikler olduğunu tespit etmeye yönelik dokuz adet soru soru yöneltilmiştir. Araştırmada çalışmanın amacına uygun olarak nitel araştırma yöntemi tercih edilmiştir. Veri toplamada araştırmacı tarafından hazırlanmış olan yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Veriler araştırmaya katılmayı gönüllü olarak kabul eden yirmi altı muhasebe meslek mensubundan sağlanmıştır. Elde edilen veriler, Maxqda 2020 plus nitel veri analiz programı ile çözümlenmiştir. Araştırmaya katılan muhasebe meslek mensuplarının; %38,5’i çalışma sürelerinin azaldığını, %47,8’i virüs kapma endişesi ile iş streslerinin arttığını, %23,1’i hafta sonları çalışmamaya başladıklarını, %15,4’ünün evden çalışmaya başladıklarını belirtmişlerdir.

Keywords

Korona Virüs, Çalışma Alışkanlıkları, Muhasebe Meslek Mensupları

Read:247

Download: 146