SURİYELİ MÜLTECİLERİN BİRLEŞMİŞ MİLLETLER MÜLTECİLER YÜKSEK KOMİSERLİĞİ (BMMYK) SOSYAL MEDYASINA YÖNELİK MEMNUNİYET DÜZEYLERİ: TÜRKİYE –ÜRDÜN ÖRNEĞİ
THE SATISFACTIONS LEVELS OF SYRIAN REFUGEES TOWARD THE SOCIAL MEDIA OF UNITED NATIONS HIGH COMMISSIONER FOR REFUGEES (UNHCR): TURKEY- JORDAN EXAMPLE

Author : Muath ALHASHLAMOON - İlknur AYDOĞDU KARAASLAN
Number of pages : 51-74

Abstract

Suriye savaşı sürecinde komşu ülkelere sığınan sığınmacıların sayısının milyonlarca olduğu bilinirken, iç savaş nedeniyle de daha fazla insanın ülkesini terk edeceği düşünülmektedir. Suriyeli Sığınmacıların Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), dünyanın her tarafındaki, ırk, din, ve cinsiyet ayrımı yapmaksızın ve tarafsız bir şekilde Suriyeli sığınmacıların ve diğer insanların ihtiyaçlarını karşılamayı sağlamaktadır. Bu araştırmanın amacı, Suriyeli Sığınmacıların Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Sosyal Medyasına Yönelik Memnuniyet Düzeylerinin ölçülmesidir. Bu bağlamda; Türkiye’deki ve Ürdün’deki kamplar dışında yaşayan Suriyeli sığınmacıların söz konusu sosyal medyaya karşı memnuniyetleri 300 kişiyi kapsayan bir araştırma ile ölçülmüş ve karşılaştırılmıştır. Araştırmamızdaki bağımsız değişkenlerimiz; yaş, cinsiyet, eğitim durumu iken, bağımlı değişkenlerimiz Suriyeli sığınmacılar tarafından Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) sosyal medyasının kullanım sıklığı, en çok paylaşılan konular, yaygın olarak kullanılıp kullanılmadığı, etkinliği ve memnuniyet durumlarıdır. Yapılan araştırma sonucunda Suriyeli sığınmacıların BMMYK sosyal medyasının rolünden memnun olmadıkları ortaya çıkmıştır. Bu bağlamda hem Ürdün hem de Türkiye’de kamplar dışında yaşayan Suriyeli sığınmacıların demografik özellikleri ne olursa olsun(cinsiyet, yaş, eğitim, meslek ..) ile BMMYK sosyal medyasına yönelik memnuniyet düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık olmadığı belirlenmiştir.

Keywords

Suriyeli Mülteciler, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği(BMMYK), Sosyal Medya.

Read:200

Download: 96