TEKNO YÖNETİM YAPISININ GİZİLGÜCÜ OLAN HİZMETLERİN İNTERNETİNE DETERMİNİST BİR YAKLAŞIM
A DETERMINISTIC APPROACH TO THE INTERNET OF SERVICES, WHICH IS THE HIDDEN POWER OF TECHNO MANAGEMENT STRUCTURE

Author : Naci Atalay DAVUTOĞLU - Erşan YILDIZ
Number of pages : 461-481

Abstract

Üçüncü Sanayi Devriminin getirisi dijital teknoloji ile internetin yaygınlaşması sonucu oluşan sanal organizasyon, günümüzde Dördüncü Sanayi Devrimi sonucu farklılaşıp, büyük bir gelişim göstererek Hizmetlerin İnterneti adını almıştır. Aynı zamanda Tekno Yönetim yapısını oluşturan bu kavram; sanal tedarik ve üretim, sanal sipariş ve dağıtım hizmetleri, sanal eğitim ve teknik destek, sanal pazar araştırması ve raporlama, sanal satış ve sanal tanıtım organizasyonlar, sanal turizm faaliyetleri gibi kavramlardan oluşmaktadır. Bu çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden biri olan literatür taraması yapılarak Sanayi 4.0'ın gizilgücü Tekno Yönetimin yapısını oluşturan Hizmetlerin İnterneti kavramı, aynı zamanda Tekno Yönetimin alt yapısı olan Sanayi 4.0 ‘ın teknolojik faktörleri ile analiz edilmiş, oluşum nedeni, önemi, özellikleri, oluşum süreci, örgütsel yapılanması ve bu yapılanma için etkin modeller ve uygulamalar ele alınmıştır.

Keywords

Sanal Organizasyon, Büyük Veri Analizi, Bulut Bilişim Sistemi, Simülasyon, Hizmetlerin İnterneti.

Read:140

Download: 66