YENİDEN DAĞILIM TERCİHLERİNİN BELİRLEYİCİLERİ
THE DETERMINANTS OF PREFERENCES FOR REDISTRIBUTION

Author : Erol TURAN - Savaş ÇEVİK
Number of pages : 32-50

Abstract

Çalışma bireysel düzeyde yeniden dağılım tercihinin belirleyicilerini analiz etmeyi amaçlamıştır. Bu amaçla hipotez geliştirmek ve ampirik bölüme dayanak oluşturmak üzere teorik ve ampirik literatür incelenmiştir. Ampirik inceleme yüzden fazla ülke için geniş bir zaman boyutunu kapsayacak şekilde toplanan anket verilerini içeren WVS/EVS verilerine dayanmaktadır. Sonuçlar, yaş, doğum yılı, cinsiyet, medeni hal gibi demografik ve sosyo-ekonomik değişkenlerin yeniden dağılım tercihlerini belirlemek bakımından anlamlı olduğunu göstermektedir. Rasyonel tercih yaklaşımını ve POUM hipotezini test etmek üzere gelir düzeyi, görece gelir ve eğitimin etkisini incelediğimizde bu yaklaşımlara paralel olarak değişkenler üzerinde negatif katsayılar bulunmuştur. Adalet, kadercilik, karşılıklılık, özgecilik ve güven gibi bireysel değer ve normlar anlamlı ve yeniden dağılım tercihini etkileyen değişkenlerdir. Özellikle bireylerin yoksulluğun nedenine dair anlayışları yeniden dağılım tercihi üzerinde yüksek derecede etkilidir. Sosyal kimlik ve kültürün etkisini test etmek üzere, din, din ve dindarlık etkileşimi, siyasal ideoloji, sosyal sınıf ve milliyetçilik incelenmiş ve bu değişkenlerin yeniden dağılımı etkilediği bulunmuştur.

Keywords

Yeniden dağılım, Gelir eşitsizliği, Bireysel tercihler, Sosyal tercihler, Rasyonel tercihler,

Read:193

Download: 96