GEBELERDE DOĞUM ÖNCESİ BAĞLANMA BİÇİMİNİN RUHSAL BELİRTİLER İLE OLAN İLİŞKİSİ
THE RELATIONSHIP BETWEEN PRENATAL CONNECTION TYPES OF PREGNANT WOMEN AND MENTAL SYMPTOMS

Author : Halime DEVAM - Kadriye Esin CANTEZ
Number of pages : 436-460

Abstract

Kadınların hayatında önemli bir yeri olan gebelik döneminde yaşanılan fizyolojik, hormonal ve psikolojik değişiklikler gebe kadın ve fetüs üzerinde önemli etkileri bulunmaktadır. Bu dönemde gebelerin yaşadıkları bu değişimler hem psikolojik iyilik hali üzerinde etkili olabilmekte hem de bağlanma üzerinde etkili olabilmektedir. Bu bağlamdan yola çıkılarak araştırmanın amacı, gebelerin fetüse bağlanması sonucunda gebelerdeki ruh sağlığının bağlanma üzerinde etkisinin incelenmesidir. Araştırmanın örneklemini, araştırmaya katılmayı kabul eden İstanbul İli Üsküdar İlçesi’ndeki Aile Sağlığı Merkezleri’ndeki takipleri yapılan 17. haftasını doldurmuş gönüllü 67 gebeden oluşmaktadır. Araştırmanın veri toplama araçları; Kişisel Bilgi Formu (KBF)”, “Kısa Semptom Envanteri (KSE)” ve “Doğum Öncesi Bağlanma Envanteri (DÖBE)”dir. Araştırmada elde edilen verilerin istatiksel analizinde SPSS 23.0 Programı kullanılarak; Bağımsız Grup t-Testi, Tek Yönlü Varyans analizi (ANOVA) ve LSD Post Hoc testi kullanılmıştır. Yapılan istatistiklerde .05 anlamlılık düzeyi esas alınmıştır. Araştırmanın sonucuna göre, gebelik haftası, gebelik sayısı, evlilik süresi ve KSE maddeleri ile doğum öncesi bağlanma arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki saptanmıştır. Araştırmanın sonuçlarının, gebelikte ruhsal sağlığın bebeğin sağlıklı bir birey olarak gelişiminde etkisi olduğundan önemli olduğu düşünülmektedir.

Keywords

Gebelik, bağlanma, psikolojik problemler

Read:133

Download: 60