SAĞLIK ÇALIŞANLARININ VİZYONLARI ÇERÇEVESİNDE KALİTE SÜREÇLERİNE YÖNELİK ALGILARI: CİNSİYET BAĞLAMINDA İZMİR İLİNDE BİR ARAŞTIRMA
PERCEPTIONS OF HEALTH EMPLOYEES WITHIN THE VISIONS OF QUALITY PROCESSES: A STUDY IN IZMIR PROVINCE IN THE CONTEXT OF GENDER

Author : Ömer ÖZKAN - Nezih Metin ÖZMUTAF
Number of pages : 500-515

Abstract

Araştırmanın temel amacı, sağlık sektörü çalışanlarının cinsiyet bağlamında çalışan vizyonları kapsamında kalite süreçlerine yönelik algılarının belirlenmesidir. Bu çerçevede, araştırmaya yönelik olarak hazırlanan anket formu Kasım 2019 – Şubat 2020 arasında İzmir ilinde yer alan 4 adet sağlık kuruluşunda çalışan 125 sağlık personeline (98 kadın ve 27 erkek) yüz yüze anket yöntemi ile uygulanmıştır. Sağlık çalışanlarının büyük çoğunluğunun, vizyonlarının bulunmasına, vizyonlarını geliştirmeye, vizyonlar çerçevesinde süreçlere odaklanmaya ve vizyonlar çerçevesinde değişimin yönetilmesine yüksek düzeyde önem verdikleri ortaya konulmuştur. Bu çerçevede, çalışan vizyonu kapsamında kalite süreçlerini pozitif etkileme açısından, gelişimsel kültür ve teknoloji, dış ilişkiler ile risk, farkındalık ve iletişimi kadın sağlık çalışanlarının erkek çalışanlara göre daha fazla önemsedikleri belirlenmiştir. Liderlik süreçleri ve yaratıcılığa destek için ise farklı algıları farksızdır. Diğer taraftan, pozitif etkileme açısından, liderlik süreçleri, yaratıcılığa destek gelişimsel kültür ve teknoloji, dış ilişkiler ile risk, farkındalık ve iletişim faktörlerinin pozitif yönde orta düzeyde doğrusal bir ilişki içinde oldukları görülmüştür.

Keywords

Sağlık çalışanları, cinsiyet, vizyon, kalite süreçleri

Read:239

Download: 108