HERAKLEİTOS’UN DEMOKRASİ ANLAYIŞINA ELEŞTİREL BİR YAKLAŞIM
A CRITICAL APPROACH TO HERAKLEITOS' UNDERSTAND-ING OF DEMOCRACY

Author : Ferhat KUTLUAY
Number of pages : 173-183

Abstract

Antikçağın önemli filozoflarından olan Herakleitos, gerek insanlara ve gerek demokrasiye olan karşıtlığı ile bilinmektedir. Herakleitos insanın kendisine, çevresine ve evrene karşı bilgisizliği ya da kayıtsızlığı nedeniyle sıradan ve niteliksiz bir varlık olduğunu söylemekte ve ona göre bu tür insanlardan etrafta yığınla bulunmaktadır. Bu nedenle Herakleitos’un insanlara karşı tutumu, tamamen onları küçümseme ya da aşağılama şeklinde kendini göstermiştir. İnsanların çoğunluğu doğası gereği niteliksiz ya da sıradan olduğu için ve yönetim biçimlerinden olan demokrasi de bu niteliksiz ve sıradan insanlardan oluştuğu için Herakleitos, demokrasiye yönelik karşıt bir tavır takınmıştır. Dolayısıyla bu çalışma Herakleitos’un, gerek insanlara ve gerek demokrasiye yönelik neden karşıt bir tutum içerisinde olduğunu nedenleri ile birlikte ortaya koymuştur. Aynı zamanda bu çalışma ortaya çıkan sebepler doğrultusunda Herakleitos’un, gerek insanlara yönelik sert tutumu ve buradan yola çıkıldığında gerek demokrasiye karşı olan tavrında büyük bir haksızlık içerisinde olduğunu da ortaya çıkarmıştır.

Keywords

Antikçağ, Herakleitos, İnsan, Demokrasi

Read:159

Download: 65